Forskrift om minsteareal for felling av elg og hjort, Bykle kommune, Aust-Agder

DatoFOR-2015-03-26-352
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-07-05-1035, FOR-2011-05-31-589
Gjelder forBykle kommune, Aust-Agder
HjemmelFOR-2012-02-10-134-§8, LOV-1981-05-29-38-§16
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om minsteareal for elg og hjort, Bykle

Heimel: Fastsett av Bykle kommune ved viltnemnda og kommunestyret 26. mars 2015 med heimel i forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8, jf. lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16.

§ 1.Minsteareal for elg og hjort vert slik:
Minsteareal (dekar)ElgHjort
6 0004 000
§ 2.Ikraftsetjing

Forskrifta trer i kraft straks. Frå same tid blir:

-forskrift 31. mai 2011 nr. 589 om minsteareal for tildeling av hjort, Bykle kommune, Aust-Agder oppheva.
-det som gjeld elg for Bykle kommune i forskrift 5. juli 2001 nr. 1035 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bykle, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Åmli kommuner, Aust-Agder oppheva.