Forskrift for jakt på elg og rådyr, Meløy kommune, Nordland

DatoFOR-2015-03-26-390
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse26.03.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forMeløy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort23.04.2015   kl. 15.30
KorttittelForskrift for jakt på elg og rådyr, Meløy

Hjemmel: Fastsatt av Meløy kommunestyre 26. mars 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg og rådyr i Meløy.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og grunnlag for tildeling av fellingskvote fremkommer av nedenstående tabell.
OmrådeElg minsteareal i daaRådyr, minsteareal i daa
Nordbygda m/øyene35003000
Sørbygda60003000
Ågskardet30003000
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 26. juni 20031 om adgang til jakt på elg og rådyr, minsteareal for Meløy kommune, Nordland.
1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.