Forskrift om adgang til jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark

DatoFOR-2015-03-27-320
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse27.03.2015
Sist endret
EndrerFOR-2008-04-10-421
Gjelder forTokke kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort09.04.2015   kl. 15.15
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Tokke

Heimel: Fastsett av Tokke kommune 27. mars 2015 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i Tokke kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er 4 000 daa for heile Tokke.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig opphevast forskrift 10. april 2008 nr. 421 om adgang til jakt etter elg, Tokke kommune, Telemark.