Forskrift om utvida jakttid på bever for jaktsesongene fra og med 1. april 2015 til og med 31. mars 2017, Folldal kommune, Hedmark

DatoFOR-2015-04-09-357
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse09.04.2015 - 31.03.2017
Sist endret
Endrer
Gjelder forFolldal kommune, Hedmark
HjemmelFOR-2012-03-01-190-§3, LOV-2009-06-19-100, LOV-1981-05-29-38
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om utvida jakttid på bever, Folldal

Hjemmel: Fastsatt av Folldal kommunestyre 9. april 2015 med hjemmel i forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3 nr. 3, jf. lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) og lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven).

§ 1.Utvida jakttid på bever

Jakttida for bever i Folldal kommune utvides med 15 dager fra og med 1. mai til og med 15. mai.

§ 2.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.