Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark

DatoFOR-2015-04-13-359
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse13.04.2015
Sist endret
EndrerFOR-2012-03-13-313
Gjelder forKragerø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort16.04.2015   kl. 15.00
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Kragerø

Hjemmel: Fastsatt av Kragerø kommune v/viltnemnda 13. april 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Adgang til jakt

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Kragerø kommune.

§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald

Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelser og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:

Hele/deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelingsgrunnlag
Kragerø, fastlandet40004000500Minsteareal
– øyene i Kragerø-skjærgården40004000300Minsteareal
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 13. mars 2012 nr. 313 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Kragerø kommune, Telemark.