Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2015-05-07-477
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse07.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-06-27-1506
Gjelder forHægebostad kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.05.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Hægebostad

Hjemmel: Fastsatt av Hægebostad kommune ved Formannskapet 7. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Hægebostad kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse, og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen nedenfor. Minstearealene er like i hele kommunen.
ViltartMinsteareal i daa
Elg3000
Hjort2000
Rådyr500
Bever500
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 27. juni 2011 nr. 1506 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Hægebostad kommune, Vest-Agder.