Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Porsgrunn kommune, Telemark

DatoFOR-2015-05-07-512
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse07.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-02-526
Gjelder forPorsgrunn kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort21.05.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Porsgrunn

Hjemmel: Fastsatt av Porsgrunn bystyre 7. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) viltet § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Porsgrunn kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele/ Deler av kommunenElg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daa
Eidangerhalvøya30002000200
Hele kommunen30002000300
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves fastsatt minsteareal for Porsgrunn kommune i forskrift 2. mai 2001 nr. 526 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Porsgrunn, Nome, Sauherad, Hjartdal, Seljord, Nissedal og Fyresdal kommuner, Telemark.