Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark

DatoFOR-2015-05-11-479
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse11.05.2015
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-22-402
Gjelder forBø kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort13.05.2015   kl. 14.00
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv. Bø

Hjemmel: Fastsatt av Bø kommunestyre 11. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt, § 7 og § 8 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Bø kommune, Telemark.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Kommune/
del av kommune
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: fordelingsgrunnlag
- For et areal nærmere avgrenset av Bø-elva i nord til Oterholt, herfra i rett linje til krysset i Folkestadvegen og Åskollen til Sauherad grense. Herfra sørover til RV 36, som følges vestover til sentrum, så ut Lundevegen til Veirudkrysset. Så følges Tandrevegen til Nordbøåsan skyttarbane og videre vestover til Høylassnuten, Bruskor og ned til Orekåsa og til Bøelva.30005000250Åpnet/Tellende vannlengde
- Resten av kommunen30005000500Åpnet/Tellende vannlengde
§ 3.Denne forskriften trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 22. april 2013 nr. 402 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bø kommune, Telemark.