Forskrift om skuddpremie på mink, rødrev, kråke, ravn, mår og mårhund, Tysfjord kommune, Nordland

DatoFOR-2015-05-12-566
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse04.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTysfjord kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§51, LOV-2009-06-19-100-§7, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§10, LOV-2009-06-19-100-§11, LOV-2009-06-19-100-§12
Kunngjort04.06.2015   kl. 15.45
KorttittelForskrift om skuddpremie på mink, rødrev, kråke mv., Tysfjord

Hjemmel: Fastsatt av Tysfjord kommunestyre 12. mai 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kapittel II, § 7, § 8, § 9, § 10 § 11 og § 12.

§ 1.Tysfjord kommune viderefører tidligere godkjent skuddpremieordning for mink og kråke. I tillegg fastsettes skuddpremie for artene rødrev, mår, mårhund og ravn.

Følgende premiesatser fastsettes for disse artene, skutt eller fanget i Tysfjord kommune innenfor fastsatt ordinær jakttid:

Mink kr 200,-

Rødrev kr 300,-

Kråke kr 50,-

Ravn kr 50,-

Mår kr 200,-

Mårhund kr 200,-

Skuddpremien finansieres av midler fra Sørfjordfondet.

Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie skal være registrert bosatt i Tysfjord kommune og skutt eller fanget vilt skal dokumenteres. Kråke/ravnføtter fremlegges sammenbundet parvis mens mink, rødrev, mår og mårhundlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ. Som dokumentasjon skal det også oppgis UTM koordinater/jakt-/fangststed/gnr./bnr., som viser hvor viltet er skutt eller fanget.

§ 2.Forskriften trer i kraft etter kunngjøring i Norsk Lovtidend.