Forskrift om atferdsregler for friluftsområdet Nesset/Kinnartangen, Hurum kommune, Buskerud

DatoFOR-2015-05-18-1910
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse17.02.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forHurum kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1957-06-28-16-§15
Kunngjort12.05.2016   kl. 13.45
KorttittelForskrift om atferdsregler, Nesset/Kinnartangen

Hjemmel: Fastsatt av Hurum kommunestyre 24. mars 2015 med hjemmel i lov 28. juni 1957 nr. 16 om friluftslivet (friluftsloven) § 15. Stadfestet av Fylkesmannen i Buskerud 18. mai 2015.

§ 1.Forskriftens virkeområde
a)Forskriften, heretter kalt atferdsreglene, gjelder Nesset/Kinnartangen friluftsområde, bestående av eiendommene 54/2 og 54/3 i Hurum kommune. Kinnartangen er statlig sikret til friluftsformål, og Miljødirektoratet er grunneier. Oslofjordens Friluftsråd er ansvarlig for drift og tilsyn. Nesset eies av Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg.
b)Atferdsreglene gjelder fra 17. februar 2015.
c)Atferdsreglene kan revideres av kommunen ved begrunnet behov.
§ 2.Ferdsel
a)All ferdsel i friluftsområdene skal skje hensynsfullt og ikke gjøre skade på omgivelsene. Vis særlig varsomhet overfor plantelivet, dyrelivet og kulturminnene.
b)Vis hensyn til andre brukere. Vis hensyn til fastboende og deres næringsvirksomhet på land og sjø. Vis også hensyn ved forsvarsaktivitet i området.
c)Hold stranda åpen for alle.
d)Telting er bare tillatt inntil to døgn uten tillatelse fra grunneier, jf. lov om friluftslivet. Oslofjordens Friluftsråd kontaktes angående tillatelse.
e)Det er ikke tillatt å sette opp telt nærmere enn 150 meter fra bebodd hus, jf. lov om friluftslivet.
f)Vis ferdselskultur på sjøen. Brygga ved Nesset eies av Forsvarsdepartementet v/Forsvarsbygg, og kan av andre enn Forsvarsbyggs leietaker kun benyttes til av- og påstigning. Det er ikke tillatt å fortøye eller ankre opp slik at man er til hinder for adkomst til brygga.
g)Avfall tas med hjem eller kastes i søppelstativet v/parkeringsplassen. Kast aldri avfall i sjøen eller naturen.
h)Bålbrenning er forbudt i tiden 15. april til 15. september, jf. forskrift om brannforebygging. I perioden 16. september til 14. april er det tillatt med små turbål, jf. lokal forskrift. Utvis alltid forsiktighet ved bruk av åpen ild, særlig når det er tørt. Brenn ikke bål på svaberg.
i)Bruk av engangsgriller frarådes, av hensyn til brannfare og forsøpling.
j)Det er båndtvang i perioden 1. april til 20. august, jf. lov om hundehold.
k)Unngå unødig støy og bråk. Ved bruk av radio, musikkanlegg og lignende må det tas tilbørlig hensyn til andre.
l)Vis ansvar – vern om friluftsområdene – så blir de til glede for alle. Du er alltid velkommen i friluftsområdene når du forlater dem slik at ingen kan se at du har vært der.
§ 3.Straffereaksjoner

Overtredelser av atferdsreglene kan straffes med bøter etter lov om friluftslivet § 39.