Forskrift om utvidet jakttid på grågås i 2015–2017 i deler av Telemark

DatoFOR-2015-06-05-734
PublisertII 2015 hefte 2
Ikrafttredelse05.06.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forBamble, Bø, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Sauherad, Siljan og Skien kommuner, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort25.06.2015   kl. 16.40
KorttittelForskrift om utvidet jakttid på grågås, Telemark

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 5. juni 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakttid på grågås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark/gjødslet beite og legge til rette for en samlet bedre forvaltning av bestanden.

§ 2.Utvidet jakttid

Jakttiden for grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid. Ordinær jakttid starter 10. august. Den utvidede jakttiden starter fra og med 26. juli til og med 9. august. Utvidelsen gjelder for kommunene Bamble, Bø, Kragerø, Nome, Porsgrunn, Sauherad, Siljan og Skien. Det vil kun være tillatt å jakte på dyrket mark/gjødslet beite i tidsrommet fra kl. 04.00 til kl. 10.00.

§ 3.Vilkår

Fylkesmannen i Telemark kan oppheve forskriften dersom utvidelsen viser seg å medføre uønskede virkninger på andre interesser. Fylkesmannen vil gjennomføre en evaluering av utvidelsen etter jaktslutt i 2016 som skal være grunnlag for en eventuell videreføring i påfølgende jakttidsramme.

§ 4.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.