Forskrift om tidlig jakt på grågås i 2015 og 2016, Finnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland

DatoFOR-2015-06-30-788
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse30.06.2015 - 31.03.2017
Sist endretFOR-2016-07-05-887
EndrerFOR-2012-07-26-789
Gjelder forFinnøy, Kvitsøy og Rennesøy kommuner, Rogaland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190-§3
Kunngjort02.07.2015   kl. 13.00
KorttittelForskrift om tidlig jakt på grågås, Finnøy, Kvitsøy, Rennesøy

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Rogaland 30. juni 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 3. Endret ved forskrift 5 juli 2016 nr. 887.

§ 1.Formål

Formålet med utvidet jakt på grågås er å begrense skadeomfanget på dyrket mark og for å få til en bedre forvaltning av bestanden.

§ 2.Utvidet jakttid 

Felles bestemmelser:

Jakttid på grågås utvides med 15 dager i forkant av ordinær jakttid, fra og med 26. juli til og med 9. august. I denne tiden er det kun tillatt å jakte på dager med partallsdato og i tiden mellom kl. 03:00 og 10:00. 

Områdespesifikke bestemmelser: 


RennesøyAll jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.
FinnøyUtvidet jakttid gjelder kun Sjernarøyene og Vignes på Finnøy.
All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.
KvitsøyUtvidet jakttid gjelder kun følgende øyer: Kvitsøy, Langøy, Hellesøy, Krossøy, Krågøy og Hestholmen.
All jakt skal skje på eller nærmere enn 30 meter fra dyrket mark eller gjødslet beite.
0Endret ved forskrift 5 juli 2016 nr. 887.
§ 3.Vilkår

Fylkesmannen kan oppheve forskriften dersom utvidelsen medfører uønskede virkninger.

§ 4.Ikrafttreden

Denne forskriften trer i kraft straks og gis varighet til 31. mars 2017. Samtidig oppheves forskrift 26. juli 2012 nr. 789 om jakttid og døgnregulering av jakt på grågås, Kvitsøy kommune, Rogaland.