Forskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Sira–Flekkefjord, Flekkefjord kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2015-07-03-950
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse07.08.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlekkefjord kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§22a, FOR-1979-02-09-8785-§12
Kunngjort13.08.2015   kl. 14.15
KorttittelForskrift om fredning av Flekkefjordbanen, Flekkefjord

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Riksantikvaren 3. juli 2015 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 22a og forskrift 9. februar 1979 nr. 8785 om faglig ansvarsfordeling mv. etter kulturminneloven § 12 nr. 1.

I. Formålet med fredningen

Fredningen av Flekkefjordbanen skal sikre og bevare dens jernbanetekniske karakteristika og hovedpreg.

Fredningen skal ivareta jernbanestrekningens infrastruktur med stasjoner, holdeplasser, gjerder, telegraflinje i luftstrekk, bygninger og innretninger for lasting, lossing, drift og vedlikehold, mv.

Ved fredningen av Flekkefjordbanen sikres også et vitnemål over jernbaneingeniør Carl Abraham Pihls (1825–97) berømte smalspor. Flekkefjordbanen ble bygget i 1904 etter smalt spor kl. II, det mest anvendte byggeprofilet for smalsporete jernbaner. Til tross for at sporvidden på Flekkefjordbanen ble bygget om til normalt spor i 1944, er mesteparten av byggeprofilet fra smalsportiden intakt.

Flekkefjordbanen fredes som en representant for NSBs sidebane i sørvest-norsk kystlandskap hvor storslagen natur og ingeniørkunst fletter seg inn i hverandre i et unikt og opplevelsesrikt samspill.

II. Omfang

Fredning omfatter de deler av Flekkefjordbanen som er i statlig eie ved Jernbaneverket og ROM Eiendom AS på strekningen fra og med Sira stasjon på Sørlandsbanen, til og med banens ende, Flekkefjord stasjon. Banen med anlegg ligger i sin helhet i Flekkefjord kommune i Vest-Agder fylke.

Fredningen omfatter selve jernbanelegemet med påstående skinner, sviller, underbygning, overbygning, sikringsanlegg, svingskive, slagg- og smøregrav, broer, kulverter, stikkrenner, plattformer, telegrafgraflinje i luftstrekk, gjerder, grinder, porter, lemmer, skilt, lasteramper, tunneler, fyllinger og forstøtningsmurer, samt faste installasjoner tilknyttet jernbanedriften innenfor jernbanegjerdene.

I tillegg omfattes eksteriøret på de av banens bygninger og strukturer på strekningen som er i statlig eie. For godshuset på Flekkefjord stasjon gjelder fredningen den opprinnelige delen fra 1904. Se illustrasjon under. 

/ltavd2/filer/grafikk/lf-20150703-0950-01-01.png 

Alle kontaktledningsmaster, stolper, åk og signaler relatert til Sørlandsbanen på Sira stasjon unntas fra fredningen.

En oversikt over alle fredete objekter fremgår av vedlagte kart og bygnings- og objektliste.

III. Fredningsbestemmelser

Bestemmelsene gjelder i tillegg til kulturminnelovens generelle bestemmelser om vedtaksfredete anlegg fra nyere tid.

1.Det er ikke tillatt å fjerne eller skade jernbanestrekningen, byggverkene, anleggene eller deler av dem.
2.Ombygging og utskifting av elementer som inngår i fredningen, eller annet arbeid utover vanlig vedlikehold, er ikke tillatt. Unntatt fra dette er ombygging og utskifting av hensyn til jernbanedrift og sikkerhet, samt eventuelle tilbakeføringer, jf. punkt 4 og 5 og 6.
3.Vedlikehold og istandsetting skal skje med materialer og metoder tilpasset jernbanestrekningenes egenart og på en måte som ikke reduserer verneverdiene.
4.Nødvendige tiltak i forbindelse med jernbanedrift kan gjennomføres etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Det samme gjelder etablering av krysningspunkt som er nødvendige av hensyn til veisikkerhet, jord- og skogbruksdriften i området eller andre viktige samfunnsinteresser, forutsatt at jernbanestrengen ikke blir fjernet eller vesentlig skadet.
5.Tiltak i forbindelse med sikkerhet kan gjennomføres etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten. Det skal gis dispensasjon for ombygging og utskifting dersom dette er nødvendig av hensyn til sikkerheten. I slike tilfeller skal det så langt det er mulig tas hensyn til kulturminnenes verneverdi.
6.Tilbakeføringer til opprinnelig eller tidligere utseende og/eller konstruksjoner kan gjennomføres dersom de kan gjøres på et sikkert, dokumentert grunnlag og etter dispensasjon fra forvaltningsmyndigheten.
7.Tiltak som i eventuelle nødssituasjoner må gjøres av sikkerhetshensyn, kan gjennomføres uten dispensasjon. I slike situasjoner skal det, så langt det er mulig, tas hensyn til kulturminnenes verneverdi. Eventuelle tiltak skal umiddelbart meddeles fylkeskommunen og Riksantikvaren.

IV. Dispensasjon

Forvaltningsmyndigheten, jf. punkt VII, kan i særlige tilfeller gjøre dispensasjon fra fredningen og fredningsbestemmelsene for tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i kulturminnet, jf. kulturminneloven § 15a første ledd.

V. Forvaltningsplan

Eierne skal utarbeide en forvaltningsplan som beskriver hvordan fredningen skal følges opp i praksis. Forvaltningsplanen skal forelegges Riksantikvaren eller den Riksantikvaren gir fullmakt.

VI. Avhending

Forskriften gjelder selv om deler av eller hele byggverk og anlegg som er fredet, går ut av statlig eie.

VII. Myndighet

Forvaltningen av fredningsforskriften er lagt til fylkeskommunen for så vidt gjelder dispensasjonsmyndigheten. For øvrig er Riksantikvaren eller den Riksantikvaren bemyndiger rette myndighet etter denne forskrift.

VIII. Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av bestemmelsene i punkt III straffes etter kulturminneloven § 27.

IX. Ikraftsetting

Denne forskriften trer i kraft 7. august 2015.

Vedlegg: 

pdf.gif  

lf-20150703-0950-03-01.png 

lf-20150703-0950-04-01.png 

lf-20150703-0950-05-01.png 

lf-20150703-0950-06-01.png 

lf-20150703-0950-07-01.png 

lf-20150703-0950-08-01.png 

lf-20150703-0950-09-01.png 

lf-20150703-0950-10-01.png 

lf-20150703-0950-11-01.png 

lf-20150703-0950-12-01.png 

lf-20150703-0950-13-01.png 

lf-20150703-0950-14-01.png 

lf-20150703-0950-15-01.png 

lf-20150703-0950-16-01.png 

lf-20150703-0950-17-01.png 

lf-20150703-0950-18-01.png 

lf-20150703-0950-19-01.png 

lf-20150703-0950-20-01.png 

lf-20150703-0950-21-01.png 

lf-20150703-0950-22-01.png 

lf-20150703-0950-23-01.png 

lf-20150703-0950-24-01.png 

lf-20150703-0950-25-01.png 

lf-20150703-0950-26-01.png 

lf-20150703-0950-27-01.png 

lf-20150703-0950-28-01.png 

lf-20150703-0950-29-01.png 

lf-20150703-0950-30-01.png 

lf-20150703-0950-31-01.png 

lf-20150703-0950-32-01.png