Forskrift om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2015-08-19-986
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse01.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-2007-02-01-104
Gjelder forHoltålen kommune, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, FOR-1988-05-15-356-§3
Kunngjort27.08.2015   kl. 15.40
KorttittelForskrift om område for snøscooteropplæring, Haltdalen

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 19. august 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4 andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 3 første ledd bokstav h.

§ 1.Virkeområde

Denne forskriften fastsetter områder i fylkene Møre og Romsdal og Sør-Trøndelag for obligatorisk opplæring i førerkort klasse S, for bruk av beltemotorsykkel (snøscooter).

Den obligatoriske opplæringen i førerkort klasse S skal skje i samsvar med kapittel 14 i forskrift 1. oktober 2004 nr. 1339 om trafikkopplæring og førerprøve m.m. Førerkort i klasse S er definert i forskrift 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. § 3-17.

§ 2.Område for obligatorisk opplæring

Område i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen i Holtålen kommune er avsatt til opplæring i førerkort klasse S for trinn 2, 3 og 4 i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter). Området er en del av et større område (Haltdalen skyte- og øvingsfelt), som er regulert som militært skytefelt. Reguleringsplanen er stadfestet i Holtålen kommunestyre 7. juli 1975.

Avgrensningen av øvingsområdet framgår av rød figur på vedlagte kart, og representerer et område på 1540 dekar. I tillegg kan opplæring også foregå på område regulert til motorsport, jf. reguleringsplan stadfestet av Holtålen kommune 13. februar 2014 (gul figur på vedlagte kart). Vedlagte kart er en del av denne forskriften.

§ 3.Særskilte regler for bruk av opplæringsområdet

Forsvaret har prioritet på hele området som er regulert til forsvarsformål. Bruken av området til kurs i opplæring i bruk av beltemotorsykkel må derfor godkjennes av Forsvaret før oppstart.

Bruken av området regulert til motorsport til kurs i opplæring i bruk av beltemotorsykkel (gul figur på vedlagte kart) må skje i henhold til bestemmelsene for reguleringsplanen og i være godkjent av styret for motorsportanlegget.

Kjøring med beltemotorsykkel langs veg når det er kjørt opp skiløype må skje på siden av skiløypa, slik at denne ikke ødelegges.

§ 4.Forbud

Praktisk opplæring i førerkort klasse S for bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) i utmark er forbudt utenfor det avsatte området i Forsvarets skyte- og øvingsfelt i Haltdalen i Holtålen kommune i Sør-Trøndelag. Forbudet gjelder også for Møre og Romsdal fylke.

Forbudet gjelder ikke i områder avsatt til spesialområde for motorsport, motorcross o.l. i reguleringsplan, og der de utfyllende bestemmelsene til planen åpner for kjøring med beltemotorsykkel (snøscooter) i de nevnte fylker.

§ 5.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft 1. oktober 2015. Samtidig oppheves forskrift 1. februar 2007 nr. 104 om område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) på HV-senteret i Haltdalen, Holtålen kommune, Sør-Trøndelag. 

Område for obligatorisk opplæring i bruk av beltemotorsykkel (snøscooter) 

lf-20150819-0986-01-01.png