Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Bindal kommune, Nordland

DatoFOR-2015-09-10-1048
PublisertII 2015 hefte 3
Ikrafttredelse10.09.2015
Sist endret
EndrerFOR-2004-06-15-1007
Gjelder forBindal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort17.09.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Bindal

Hjemmel: Fastsatt av Bindal viltnemnd 10. september 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Åpning av jakt

Det er adgang til jakt på elg, hjort, rådyr og bever i Bindal kommune, Nordland.

§ 2.Minsteareal

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse for elg, rådyr og hjort samt minste tellende vannlengde for godkjenning og fellingstillatelse for bever går fram av tabellen:

ArtMinsteareal
Elg1600 daa/dyr
Hjort30 000 daa/dyr
Rådyr1000 daa/dyr
BeverMinste vannlengde i km: 3 km
§ 3.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks, og samtidig oppheves forskrift 15. juni 2004 nr. 1007, om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Bindal kommune, Nordland.