Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Vågå kommune, Oppland

DatoFOR-2015-10-27-1251
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse27.10.2015
Sist endret
EndrerFOR-2001-05-29-605
Gjelder forVågå kommune, Oppland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort05.11.2015   kl. 13.40
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Vågå

Heimel: Fastsett av Vågå kommunestyre 27. oktober 2015 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr i Vågå kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingsløyve er som oppgitt i tabellen:
Heile eller delar av kommunenElg: Minsteareal i dekarHjort: Minsteareal i dekarRådyr: Minsteareal i dekar
Vågå nord for Otta elv400030002000
Vågå sør for Otta elv600060003000
§ 3.Forskrifta trer i kraft straks. Samstundes opphevast det som gjeld Vågå kommune i forskrift 29. mai 2001 nr. 605 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Lillehammer, Gjøvik, Dovre, Lom, Vågå, Øyer, Gausdal, Østre Toten, Jevnaker, Lunner, Gran, Nordre Land, Etnedal, Nord-Aurdal, Vestre Slidre og Vang kommuner, Oppland.