Forskrift om kommunalt løypenett for snøskuter, Hemnes kommune, Nordland

DatoFOR-2015-11-03-1271
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse03.11.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forHemnes kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort12.11.2015   kl. 14.30
KorttittelForskrift om løypenett for snøskuter, Hemnes

Hjemmel: Fastsatt av Hemnes kommunestyre 3. november 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med snøskuter i fastsatte løyper.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Hemnes kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøskuter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

§ 3.Åpning og stenging av løypenettet
a)Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 5. mai.
b)Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.
c)Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 23.00 og 07.00.
d)Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.
e)Kommunen skal stenge hele-, eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.
f)Traséer som berører kalvingsområde og/eller sentrale senvinterbeiter for rein stenges senest 15. april. I de enkelte år reinen ikke bruker det aktuelle kalvingsområdet, kan kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringa, holde løypa lengre åpen.
g)Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 1. januar. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta – jf. motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.
h)Løype 1 Bjerkadalen–Kjennsvatn vest stenges fra Bjerkadalen til krysset mot løype 2 senest 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
i)Løype 3 Bleikvasslia–Tustervatnet–Røssvatnet stenges senest den 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
j)Løype 5 Bleikvasslia–Kongsdalen–Røssvatnet stenges senest den 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
k)Løype 7 Leirbotnet–Brygfjellddalen stenges senest den 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
l)Løype 8 Brygfjelldalen–Bleikvassli stenges senest den 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
m)Løype 10 Bjerka–Store Målvatn stenges senest den 15. april av hensyn til naturmangfold og reindrift.
§ 4.Bruk av løypenettet
a)Maksimal hastighet for løypenettet i Hemnes kommune er 60 km/t.
b)Farten skal tilpasses lokale forhold.
c)Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (<50 m) mellom løypen og bebyggelse (hus/hytter). Lavere hastighet skal skiltes på de aktuelle steder.
d)Føreren skal stanse før kryssing av veg og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på vegen. Maksimal hastighet ved kryssing av veg er 20 km/t.
e)Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.
f)Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
g)Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
h)All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
§ 5.Skilting og merking

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 6.Drift og tilsyn
a)Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.
b)Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene.
c)Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarkssesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep.
§ 7.Løypebredde

Kjøring vil bare kunne skje langs den maksimalt 4 meter brede traséen som løypa utgjør.

§ 8.Mindre endring av løypetrasé

Kommunen kan i de tilfeller der det ikke er forhold av vesentlig betydning som skal hensyntas, endre løypetrasé i terrenget med maksimalt 50 meter til hver side av fastsatt trasé, dersom terreng eller kjøreforhold tilsier at dette er nødvendig for å få en funksjonell og sikker løypetrasé.

§ 9.Parkering og rasting
a)Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel.
b)I soner skiltet «Rasting tillatt < 30 m >» er det tillatt å parkere inntil 30 meter fra senter av løypen på begge sider. Det er forbudt å brenne bål på islagt vann og vassdrag. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
c)Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t.
§ 10.Kjøretillatelse og gebyr

Forskrift om bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a gir kommunen mulighet til å fastsette krav om brukerbetaling til dekning av kostnader for drift av løypene.

a)Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene.
b)Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
c)Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.
d)Det er ikke nødvendig å løse ut kjøretillatelse i Hattfjelldal for å benytte trasé over Hjartfjellneset i løype L3.
§ 11.Straffeansvar
a)Kjøring i løypene uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr. Kjøring i løypene tre ganger uten å kjøpe eller medbringe kjøretillatelse fører til forbud mot å kjøpe kjøretillatelse, og utestengelse fra løypene i 2 år.
b)Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, fører til anmeldelse.
§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.