Forskrift for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal kommune, Møre og Romsdal

DatoFOR-2015-11-25-1428
PublisertII 2015 hefte 4
Ikrafttredelse25.11.2015
Sist endret
EndrerFOR-2009-04-27-465
Gjelder forNorddal kommune, Møre og Romsdal
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort11.12.2015   kl. 14.50
KorttittelForskrift for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal

Heimel: Fastsett av Norddal kommunestyre 25. november 2015 med heimel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 8.

§ 1.Det er høve til jakt på elg, hjort og rådyr i heile kommunen.
§ 2.Minsteareal for godkjenning av vald og fellingsløyve slik som det går fram av tabellen.
Heile/delar av kommunenHjort: minsteareal i dekarRådyr: minsteareal i dekarElg: minsteareal i dekar
Valldal/Fjøra900150015000
Tafjord900150015000
Eidsdal400150015000
Norddal400150015000
§ 3.Denne forskrifta trer i kraft straks, samstundes vert forskrift 27. april 2009 nr. 465 for jakt på elg, hjort og rådyr, Norddal kommune, Møre og Romsdal oppheva.