Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2015-12-08-1487
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse01.01.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-15-378
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2012-02-10-134-§7, FOR-2012-02-10-134-§8
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg, Harstad

Hjemmel: Fastsatt av Harstad kommune, viltnemnda, 8. desember 2015 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 10. februar 2012 nr. 134 om forvaltning av hjortevilt § 7 og § 8. Oppheves ved forskrift 16 sep 2016 nr. 1104 (i kraft 1 jan 2017).

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i hele Harstad kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er:
Harstad kommuneMinsteareal i dekar
Sandsøy400 dekar
Resten av kommunen4000 dekar
§ 3.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2016 og samtidig oppheves forskrift 15. april 2013 nr. 378 om adgang til jakt på elg og fastsetting av minsteareal, Harstad kommune, Troms.