Forskrift om vern av Finnvolldalen–Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2015-12-11-1499
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-2011-12-16-1294
Gjelder forNamdalseid kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Finnvolldalen–Esplingdalen

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å sikre et variert område med naturskog med truet og nær truet natur. Med sin variasjon i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser har området særlig betydning for naturmangfold.

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi som et område med gammel skog under naturlig dynamikk, herunder med stor variasjon av skogtyper, forekomst av rike skogtyper, sumpskog, svært fuktige skogtyper, og et rikt artsmangfold med truede og nær truede arter. Området er viktig som storområde, det vil si mer enn 10 000 dekar produktiv skog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

Formålet omfatter også bevaring av det samiske naturgrunnlaget.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Namdalseid kommune: 143/2, 143/5, 143/10, 187/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 51 197 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Namdalseid kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
f)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt.
g)Vedlikehold av eksisterende bygninger og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Rydding av eksisterende stier vist på vernekart og eller i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
i)Skånsomt uttak av småvirke for enkelt friluftsliv og bål på stedet. Tørr gran og tørr furu (gadd) skal ikke felles.
j)Utsetting av saltsteiner.
k)Skjæring av sennagress til fottøy, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji, dvs. tradisjonell samisk husflid og tradisjonelle samiske bruksgjenstander. Bestemmelsene gjelder ikke skjæring eller uttak av plantearter som står på den til enhver tid gjeldende norske rødliste, eller uttak av særegne vekstformer på trær (for eksempel rikuler).
l)Reindriftas nødvendige uttak av bjørk og småvirke til brensel på stedet og for vedlikehold av lovlige oppsatte reingjerder og annet reindriftsutstyr, i samsvar med forvaltningsplan. Uttak skal ikke foretas i kjerneområder vist i forvaltningsplan.
m)Vedlikehold/rydding av eksisterende flyttelei kartfestet på vernekart (trasé D), samt rydding av eksisterende kjøreleier/flytteleier vist i forvaltningsplan.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veger og stier vist i forvaltningsplan, er bruk av sykkel og hest og kjerre forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort, bjørn og ulv med lett beltekjøretøy eller hest og drag, som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig bruk av snøscooter på snødekt mark i forbindelse med reindrift. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med oppdragsgiver.
d)Skånsom riding.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
f)Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr gjennom området til de private eiendommer på Finnvollen med beltekjøretøy på snødekket mark etter trasé (A) fastlagt på vernekartet.
g)Nødvendig bruk av lett terrenggående motorkjøretøy i forbindelse med beitebruk for eier av gnr./bnr. 143/5,12 etter trasé (B) til Finnvollen fastlagt på vernekartet.
h)Nødvendig bruk av lett terrenggående motorkjøretøy i forbindelse med utøvelse av reindrift etter trasé (B) og videre langs trasé (C) til sommerboplass ved Stornesvatna, fastlagt på vernekartet. Leiekjørere for reineiere eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon, som avtale med oppdragsgiver.
i)Motorisert ferdsel på Finnvollvatnet og Selja.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
b)Nødvendig uttransport av felt elg, hjort bjørn og ulv med andre kjøretøy enn nevnt i § 6 annet ledd b.
c)Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 g.
d)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
e)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
f)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
g)Nødvendig bruk av lett terrengkjøretøy på barmark ved utøvelse av reindrift.
h)Landing og start med helikopter i forbindelse med reindrift.
i)Oppføring av gjerder og samleanlegg av midlertidig karakter i forbindelse med reindrift.
j)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
k)Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
l)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av saltsteiner.
m)Nødvendig motorferdsel knyttet til aktiviteter nevnt i § 7 d, f, k og o.
n)Nødvendig motorferdsel for transport av materialer til gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
o)Hogst av etablerte plantefelt.
p)Hogst av ved til hytter i området etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
q)Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til hytter ved Finnvollvatnet etter fastlagt trasé, jf. forvaltningsplan.

For reindriften kan det gis flerårige tillatelser som koordineres med og tas inn i distriktsplan i henhold til reindriftsloven.

§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

Samiske interesser skal ivaretas i den forvaltningsordning som etableres.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 16. desember 2011 nr. 1294 om vern av Finnvolldalen–Esplingdalen naturreservat, Namdalseid kommune, Nord-Trøndelag.