Forskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus

DatoFOR-2015-12-11-1516
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-1981-09-04-4778
Gjelder forGjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Gjerimåsan naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et sårbart myr- og barskogsområde. Videre er formålet med naturreservatet å bevare et område med særskilt naturvitenskapelig verdi som eksempel på denne type eldre og relativt urørte naturområder i lavlandet på Østlandet.

Området utgjør et viktig leve- og yngleområde for fugl. Med sin størrelse og preg av urørthet i en region som ellers er betydelig påvirket gjennom lengre tid med aktivt skogbruk, har området særlig betydning for biologisk mangfold. Det representerer en av regionens største og intakte høymyrer og skogen består overveiende av eldre gran- og furuskog. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand. Naturreservatet ansees som velegnet til å øke sin verneverdi gjennom fri utvikling.

Det skal samtidig tas hensyn til bærekraftig bruk til idretts- og friluftslivsformål.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Gjerdrum kommune: 73/1. Nannestad kommune: 157/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1480 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Gjerdrum kommune, i Nannestad kommune, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

For naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Begrenset utvidelse av eksisterende stier og skiløyper som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
g)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt i en periode fra tre uker før jaktstart til tre uker etter avsluttet jakt.
h)Utsetting av saltsteiner.
i)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
j)Orienteringsløp og turorientering i perioden 16. juli–31. mars, forutsatt at det er gjennomført årlig kontakt på fylkesnivå i henhold til pkt. 2.2. i «Avtale om retningslinjer for o-idrettens forhold til naturmiljø og rettighetshavere» 3. desember 1989, samt at øvrige relevante punkter i avtalen følges.
k)Terrengløp i perioden 16. juli–31. mars på eksisterende stier.
l)Skirenn.
m)Gjennomføring av andre arrangementer som ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy, samt flyvning med drone.
b)Utenom eksisterende veier/stier er bruk av sykkel samt ridning forbudt.

Miljødirektoratet kan av hensyn til verneformålet ved forskrift regulere ferdselen i hele eller deler av naturreservatet.

§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig motorferdsel ved oppkjøring av skiløyper i eksisterende løypetrasé eller løypetraseer som er tillatt etter andre bestemmelser i forskriften.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b)Oppsetting av nye gjerder i forbindelse med beiting.
c)Utbedring, omlegging og endring av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
d)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e)Bruk av området til sykkelritt.
f)Terrengløp i perioden 16. juli–31. mars utenfor sti dersom det ikke forringer verneverdiene angitt i verneformålet.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 e og h og § 7 a, b, c og d.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndigheten etter denne forskrift.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 4. september 1981 nr. 4778 om fredning for Gjerimåsan naturreservat, Gjerdrum og Nannestad kommuner, Akershus.