Forskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat, Trøgstad kommune, Østfold

DatoFOR-2015-12-11-1517
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrøgstad kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Raknerud og Gimmingsrud naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis stort, lite påvirket, variert og helhetlig ravinekompleks med stor topografisk variasjon. Det inneholder flere raviner og mellomliggende rygger med utløp i Øyeren. Raviner i leirområder under marin grense er en sårbar og truet naturtype. Det er gammel, rik edelløvskog og blandingsskoger med gran i området. Området har rik vegetasjon med varierende fuktighet og stedvis mye død ved av varierende nedbrytingsgrad. Området har særlig betydning for biologisk mangfold med forekomst av sjeldne og truede arter knyttet til død ved, marksjikt og åpen leire. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Trøgstad kommune: 174/1, 174/20, 51/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 322 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Trøgstad kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Beiting er forbudt.
f)Etablering av båtplasser er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Vedlikehold av veg til Gimmingsrud inntegnet på vernekartet i henhold til vegstandard på vernetidspunktet.
e)Felling av enkelttrær som kan gjøre skade på veg til Gimmingsrud.
f)Vedlikehold av landbruksveg inntegnet på vernekartet i henhold til vegstandard på vernetidspunktet.
g)Rydding av vindfall som hindrer ferdsel på veger inntegnet på vernekartet.
h)Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.
i)Drift og vedlikehold, samt istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
j)Vedlikehold av stier angitt på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet.
k)Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.
l)Fjerning av overhengende trær ved grensen til hyttebebyggelse ved Øyeren etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
m)Oppgradering og fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding er forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
b)Motorferdsel på veg til Gimmingsrud inntegnet på vernekartet
c)Motorferdsel på landbruksveg inntegnet på vernekartet i forbindelse med jordbruksvirksomhet.
d)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt riding på veger inntegnet på vernekartet.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
f)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Hogst av trær som utgjør et alvorlig skyggeproblem for dyrket mark.
e)Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
f)Nødvendig fjerning av vegetasjon langs veger inntegnet på vernekartet.
g)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd a.
h)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, e, f, g, h, j og l samt § 7 b, c, d, e og f.
i)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.