Forskrift om vern av Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold

DatoFOR-2015-12-11-1518
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-1978-12-22-10, FOR-1985-06-28-4228, FOR-1985-06-28-4229
Gjelder forAremark og Halden kommuner, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Vestfjella naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med reservatet er å bevare et større område med gammel skog på mager mark i indre Østfold med de naturlig forekommende naturtyper, arter og økologiske prosesser. Reservatet er referanseområde for denne naturtypen og er av særskilt naturvitenskaplig verdi. På grunn av lite påvirket skogmiljø har området et særpreget dyreliv med forekomster av sjeldne og sårbare arter. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Aremark kommune: 46/7, 49/1, 54/5, 55/1, 59/1, 61/1, 62/1, 62/2, 63/1. Halden kommune: 84/1, 85/1, 85/3 og 90/9.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 9689 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Aremark og Halden kommuner, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båt, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, lagring av tømmer, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Utsetting av saltsteiner.
d)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.
g)Vedlikehold av stier angitt på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet.
h)Uttak av ved til bruk i koie/hytte på gnr/bnr 62/2, 54/5 og 46/7 i en avstand på inntil 50 meter fra bygningen.
i)Beiting.
j)Fjerning av mindre mengder kvist i forbindelse med storviltjakt.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning er forbudt utenom på eksisterende veier.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Motorferdsel på eksisterende veier vist på vernekartet.
d)Motorferdsel over 85/1 ved Krossnes i forbindelse med skogsdrift og utkjøring av felt elg og hjort på 85/3 etter at forvaltningsmyndigheten er varslet.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
d)Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiting.
e)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 andre ledd a.
f)Gjenoppføring av bygninger, anlegg og innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 4 c og e og § 7 b, c, d og f.
h)Uttak av vann fra Rødvann til gårdsdriften på eiendommen Virås.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av natur-reservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 22. desember 1978 nr. 10 om fredning av Langmyra naturreservat, Halden kommune og forskrift 28. juni 1985 nr. 4228 og 4229 om fredningsbestemmelser for Vestfjella naturreservat, Aremark og Halden kommuner, Østfold.