Forskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat, Re og Holmestrand kommuner, Vestfold

DatoFOR-2015-12-11-1524
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forRe og Holmestrand kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Ryggsåsen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og sammenhengende område med variert og intakt edelløvskog med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området representerer en bestemt type natur i form av rik bøkeskog, innslag av rik sumpskog og mange av de øvrige edelløvskogtypene som opptrer i Vestfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Holmestrand kommune: 27/1, 28/1. Re kommune: 103/1, 103/2, 103/6, 105/1, 117/1.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1422 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Holmestrand og Re kommuner, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Utsetting av saltsteiner til vilt.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Merking av eksisterende stier og veier, i samme omfang som på vernetidspunktet.
i)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med vedlikehold av eksisterende veier vist på vernekartet.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med traktor eller firehjuling på eksisterende veier inntegnet på vernekartet.
d)Nødvendig motorferdsel på eksisterende skogsbilvei inntegnet på vernekartet, for drift av bakenforliggende skogareal.
e)Oppkjøring av skiløyper på veier markert på vernekartet.
f)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Nødvendig rydding av vegetasjon til hinder for bruk av, eller til skade for, bygninger, anlegg og innretninger inntegnet på vernekartet.
b)Nødvendig vegetasjonsrydding av stier inntegnet på vernekartet, som er under markert gjengroing.
c)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
d)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
e)Oppføring av gapahuk på område inntegnet på vernekartet.
f)Nyrydding av en kort strekning for etablering av skiløype, i forlengelse av traktorveien fra nord markert i vernekartet.
g)Gjenoppføring av tidligere etablerte utsiktstårn og branntårn.
h)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
i)Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til hytte på gnr./bnr. 27/1, inntegnet på vernekartet.
j)Nødvendig oppgradering av skogsbilvei inntegnet på vernekartet.
k)Nødvendig vegetasjonsrydding for å opprettholde utsiktspunkt markert i vernekartet.
l)Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak nevnt i § 4 c, f og g samt § 7 d, e, f, g, h og j.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.