Forskrift om vern av Omnflug naturreservat, Notodden kommune, Telemark

DatoFOR-2015-12-11-1532
PublisertII 2015 hefte 5
Ikrafttredelse11.12.2015
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden kommune, Telemark
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort17.12.2015   kl. 15.10
KorttittelForskrift om vern av Omnflug naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde som har særlig betydning for biologisk mangfold i form av et relativt urørt storområde som fanger opp en gradient fra sørboreale sørberg og opp til øvre fjellskogsbelte, med mye gammel skog og død ved.

Området har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av grovvokst og stedvis gammel furu-, gran- og ospeskog med innslag av rik edelløvskog (alm-hasselskog), mange sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til læger av furu, gran og osp og en stedvis rik karplanteflora. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 124/1, 128/2, 129/1, 129/2 og 8, 129/4, 129/7, 132/1, 132/2, 132/4, 132/6, 132/12 og 132/13.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 13 207 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet desember 2015. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden kommune, hos Fylkesmannen i Telemark, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler eller kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av eksisterende bygninger, anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet, herunder følgende:
-Hytte på Lauvodden, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12
-Båthus på østsida av Nordstulvatnet, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12
-Tre bygninger på Bergstul, nord for Store Harvedalsvatnet, gnr./bnr. 132/13.
-Hytte og uthus på Pusup, gnr./bnr. 129/4.
f)Vedlikehold av traktorveger inntegnet på vernekartet i henhold til tilstand på vernetidspunktet, på følgende eiendommer:
-Gnr./bnr. 129/2 og 8
-Gnr./bnr. 132/1 og 132/12
-Gnr./bnr. 129/1
g)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
h)Utsetting av saltsteiner.
i)Rydding av eksisterende stier, dvs. fjerning av greiner og nedfall, og kapping av vindfall som stenger.
j)Vedlikehold og merking av eksisterende DNT-løype fra parkeringsplassen på Storeble-vegen til Grotbua, og gamal stulsveg fra Bergelia til Nordstul, begge avmerka på vernekartet.
k)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved.
l)Videreføring av båtplasser og båtopplag som er i bruk på vernetidspunktet på følgende gnr./bnr.: 129/4, 132/1, 132/2, 132/4, 132/6, 132/12.
m)Vegetasjonsrydding og skjøtsel for å holde opprinnelige setervoller åpne og hindre gjengroing på følgende gnr./bnr: 129/4.
n)Rydding av en sone rundt følgende eksisterende bygninger etter nærmere vilkår fastsatt av forvaltningsmyndigheten:
-Hytte på Lauvodden, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12.
-Båthus på østsida av Nordstulvatnet, gnr./bnr. 132/1, 2, 4, 6 og 12.
-Tre bygninger på Bergstul, nord for Store Harvedalsvatnet, gnr./bnr. 132/13.
-Hytte og uthus på Pusup, gnr./bnr. 129/4.
o)Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom oppmerkede veier og stier vist på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Merking og vedlikehold av eksisterende stier, løyper, klopper, bruer og gamle ferdselsveger.
b)Nødvendig uttransport av felt storvilt med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.
c)Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr med snøskuter etter fastlagt trase inntegna på vernekartet, til eksisterende hytter i verneområdet og til hyttefelt utenfor verneområdet på eiendom gnr./bnr. 132/1.
d)Hogst av etablerte plantefelt.
e)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
f)Gjenoppbygging av bygninger som er ødelagt ved brann eller naturskade, innenfor opprinnelig størrelse.
g)Bygging av bruer og klopper og uttak av virke til dette formålet.
h)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
i)Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
j)Uttak av ved der dette ikke kan kombineres med ryddesoner på hytter og setervoller jf. § 4 m og n, i samsvar med godkjent forvaltningsplan.
k)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder gjennomføring av kalking i samsvar med godkjent plan.
l)Tiltak for å avverge skader på eksisterende bygninger og installasjoner.
m)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 e, f, h og m og § 7 d, f, h, i, j, k og l.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel .

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.