Forskrift om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland

DatoFOR-2015-12-16-1885
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse16.12.2015
Sist endret
EndrerFOR-2015-10-14-1200
Gjelder forGrane kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82, FOR-1988-05-15-356
Kunngjort26.01.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om løypenett for snøscooter, Grane

Hjemmel: Fastsatt av Grane kommunestyre 16. desember 2015 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag.

§ 1.Formål

Forskriften skal ut fra et samfunnsmessig helhetssyn gi bestemmelser om bruken av kommunalt løypenett for snøscooter i Grane kommune.

§ 2.Åpning og stenging av løypenettet

Løypenettet åpnes tidligst 1. januar og stenges senest 5. mai. Løype nr. 2, 3, 4, 5, 7 og 9 stenges senest 25. april. Fylkesmannen kan gjøre unntak fra tidspunkt for stenging i spesielle tilfeller, etter begrunnet søknad fra kommune eller enkeltperson. Søknad fra enkeltperson sendes gjennom kommunen, og fylkesmannens enkeltvedtak kan påklages til Miljødirektoratet.

Kommunen kan stenge løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig. Kommunen skal stenge deler av eller hele løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta. Fylkesmannen kan stenge deler av eller hele løypenettet når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jf. motorferdselsforskriftens § 9 første ledd, andre setning.

Det er kjøreforbud i løypenettet fra kl. 23:00 til kl. 07:00.

Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal dagsavis.

§ 3.Etablering av støyskjerming

Eiere av støyømfintlige bygg som står under 50 meter fra senter av løypa, skal motta et skriftlig tilbud om støyskjerming. Dette gjelder selv om hastigheten er redusert til 20 km/t. Kommunen kan også inngå avtale om støyskjerming for bygg som står over 50 meter fra senter av løypa, der dette etter en samlet vurdering anses nødvendig.

Støyskjermingen skal bygges enten av snø eller av doble treskjermer med to lag trevirke som utvendig kledning, og bærekonstruksjon i midten. Støyskjermingens høyde er i utgangspunktet 1,8 meter. Både høyde og plassering tilpasses likevel de stedlige forhold i hvert enkelt tilfelle, i dialog med eier av den aktuelle bygningen.

Støyskjerming skal etableres før løypene tas i bruk.

§ 4.Bruk av løypenettet

Maksimal hastighet i løypenettet er 60 km/t. Forøvrig gjelder bestemmelser om kjørefart i forskrift fastsatt med hjemmel i vegtrafikkloven, herunder at beltemotorsykkel med slede ikke må kjøres fortere enn 40 km/t med passasjer. Farten skal tilpasses de lokale forhold.

Det må kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) på steder med kort avstand (< 50 m) mellom løypa og bebyggelse (gjelder både hus og hytter). Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t. Lavere hastighet skal skiltes på de aktuelle stedene. Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer. Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/annen ferdsel.

Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. All ferdsel skal skje så skånsomt som mulig, av hensyn til planteliv, dyreliv og friluftsliv.

§ 5.Skilting og merking

Løypenettet skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 6.Drifting og tilsyn

Kommunen har ansvar for å gjennomføre skilting og merking av løypenettet, og vurdere behov for stenging av løypenettet. Deler av løypenettet kan prepareres ved behov, dersom kommunen har tilgjengelig utstyr og personell for dette.

§ 7.Løypebredde

Maksimal bredde på trasè er 4 meter.

§ 8.Parkering og rasting

Snøscooter som parkeres ved løypenettet, skal plasseres slik at den ikke hindrer eller er til fare for annen ferdsel.

I soner som er skiltet «Rasting tillatt» < 30 m > er det tillatt å parkere i forbindelse med rasting inntil 30 meter fra senter av løypa til begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypetrasèen er ikke tillatt. Det må kjøres med redusert hastighet (inntil 20 km/t) i forbindelse med rasting.

§ 9.Kjøretillatelse og gebyr

Det må kjøpes en personlig kjøretillatelse før kjøring i løypenettet. Det selges kjøretillatelser for enkeltdager og for sesong. Prisen tas inn i kommunens gebyrregulativ hvert enkelt år. Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypenettet.

§ 10.Straffeansvar

Kjøring i løypenettet uten å medbringe kjøretillatelse, medfører tilleggsgebyr.

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, fører til anmeldelse.

Det vises for øvrig til motorferdselslovens § 12 (straffeansvar):

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.»

§ 11.Ikrafttredelse

Forskriften med tilhørende kart trer i kraft straks. Forskriften opphever forskrift 14. oktober 2015 nr. 1200 om kommunalt løypenett for snøscooter, Grane kommune, Nordland. 

pdf.gif