Forskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat, Fet og Skedsmo kommuner, Akershus

DatoFOR-2016-01-22-48
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse22.01.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forFet og Skedsmo kommuner, Akershus
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort26.01.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om vern av Stilla og Brauterstilla naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 22. januar 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med vern av naturreservatet er å bevare to viktige kroksjøer i vassdraget Leira med deres mangfold av truet, sjelden og sårbar natur. Stilla og Brauterstilla er representative for naturtypen kroksjøer, flomdammer og meandrerende elveparti og er leveområde for en rekke sjeldne og truete arter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Fet kommune: 1/1 og 1/3. Skedsmo kommune: 26/2, 27/11, 27/48, 28/1, 28/5, 28/15, 28/16, 28/20 og 30/18.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 596 dekar. Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:10 000 datert Klima- og miljødepartementet januar 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Fet og Skedsmo kommuner, hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbud å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempningsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk med unntak av jakt på våtmarksfugl.
c)Vedlikehold av eksisterende traktorveier avmerket på vernekart i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
d)Beiting.
e)Utsetting av saltsteiner.
f)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
g)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk.
h)Vedlikehold av eksisterende grøfteavløp som drenerer tilgrensende jordbruksarealer.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

Motorferdsel til lands og til vanns, herunder landing og start med luftfartøy samt flyvning med modellfly og droner, er forbudt.

§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsel- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorveier i forbindelse med jordbruksdrift på bakenforliggende areal.
b)Nødvendig uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig motorferdsel på eksisterende vei til skytebanen for personer med nedsatt funksjonsevne.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
b)Nødvendig motorferdsel på eksisterende vei til skytebanen i forbindelse med vedlikehold og drift av skytebanen.
c)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
d)Forsiktig skjøtsel av kantsonen mot Stilla på eiendommene gnr./bnr. 28/5, 28/15 og 28/16 i Skedsmo kommune.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.