Forskrift om snøskuterløype til Haldde, Alta kommune, Finnmark

DatoFOR-2016-02-02-113
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse02.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlta
HjemmelLOV-1977-06-10-82, LOV-1988-05-15-356-§4a
Kunngjort11.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om snøskuterløype til Haldde, Alta

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Alta kommunestyre 2. februar 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 1.Formål

Forskriften skal fastsette snøskuterløype for turist- og reiselivsbedrifter for gjennomføring av organiserte turer for turister til Halddetoppen og Nordlysobservatoriet, og gi bestemmelser om bruk av løypa.

§ 2.Løypetrasé

Løypa går fra eksisterende snøskuterløype nr 2. ved Holmvatna og øst til Halddetoppen og framgår av kart i målestokk 1:50000, datert 7. januar 2016. Kartet og bestemmelser oppbevares hos Alta kommune. Skuterløypa vises i kommuneplanens arealdel og på Alta kommunes hjemmeside.

Løypa skal merkes entydig og godt med stikker og refleks for sikker bruk av snøskuterløypa. Ved merking skal det tas særlig hensyn til åpne råker i elva, små brattheng, mulighet for dårlig vær, dårlig sikt, vertikal og horisontal kurvatur.

§ 3.Bruk av snøskuterløypa

Kommunen kan etter søknad utstede tillatelse til bruk av løypa til turist- og reiselivsbedrifter for gjennomføring av organiserte snøskuterturer for turister til Haldde forutsatt at virksomheten er registrert i enhetsregisteret og kan framvise at de selv har, eller har tilgang til, spesiell kompetanse innen vurdering av snøskredfare.

Første gangs tillatelse kan gis for inntil to år. Dersom den næringsdrivende etter utløpet av prøveperioden kan dokumentere en samlet omsetning som gjør at virksomheten som tillatelsen gjelder er momspliktig, kan tillatelsen forlenges med fire år av gangen.

Bedriften skal gjennomføre en vurdering av sikkerhet, herunder skredfare, værforhold og føre, i hele skuterløypen før den enkelte tur. Denne vurderingen skal dokumenteres og lagres hos bedriften.

Maksimal kjørehastighet i løypa er 40 km/t.

Bruk av løypa skjer på eget ansvar.

Bedrifter som har brukt løypa skal rapportere til kommunen om antall turer og antall gjester hvert år innen 10. mai.

§ 4.Åpning og stenging av løypa

Løypa åpnes for bruk tidligst 1. desember og stenges seinest 1. mai. Når løypa er åpen kan den brukers hele døgnet. Åpning og stenging av løypa kunngjøres på kommunens hjemmeside.

Bruk av snøskuter langs løypa etter denne forskrift er bare tillatt når løypa er entydig merket i terrenget.

Kommunen kan stenge løypa med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.

Kommunen skal stenge løypa dersom reinbeitedistriktet ber om dette av hensyn til reindrifta.

§ 5.Kjøring ut av løypa for stopp og rasting

Langs hele løypa er det tillatt å parkere i forbindelse med rasting inntil 30 meter fra senter av løypa til begge sider. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypetraseen er ikke tillatt.

Som unntak fra bestemmelsen i første ledd gjelder: Langs Botnelva, en strekning 6 km, er stopp og rasting ikke tillatt i perioden 20. februar og ut sesongen. Denne strekningen skal merkes med informasjonsskilter.

§ 6.Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg 

pdf.gif