Forskrift om løype for rekreasjonskjøring med snøscooter, Grong kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2016-02-09-140
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse09.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forGrong kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelFOR-1988-05-15-356, LOV-1977-06-10-82-§4a
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om løype for snøscooter, Grong

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Grong formannskap 9. februar 2016 med hjemmel i forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, jf. lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a.

§ 1.Formål

Ut i fra et samfunnsmessig helhetssyn regulere bruk av løype for rekreasjonskjøring med snøscooter i traséen Sagmo–Solumsmo–Nesådal–Møkkelvatn.

§ 2.Løypetrasé

Løypetraséen skal etableres i samsvar med denne forskrifts tilhørende kartvedlegg datert 30. oktober 2015.

§ 3.Generelle bestemmelser
a.Løypa kan åpnes tidligst 20. desember og skal ikke brukes etter 30. april. Kommunen kan etter søknad fastsette annet tidspunkt for åpning.
b.Det skal være etablert tilfredsstillende ordninger for parkering ved løypas startpunkter før løypa tas i bruk.
c.Løypa skal være merket og skiltet iht. den enhver tid gjeldende Statens vegvesen – Veileder Fysisk sikring av snøscooterløyper. Merking og skilting skal godkjennes av kommunen før den åpnes/tas i bruk.
d.Det forutsettes snøføre over hele løypestrekningen for bruk av løypa.
e.Løypa skal ikke brukes i tidsrommet 2200–0700.
f.Kjørefart
1Uten slede maksimum 60 km/t
2Med slede uten passasjer maksimum 60 km/t
3Med slede med passasjer maksimum 40 km/t
4Nær bebyggelse/hytter i en avstand av 200 m maksimum 20 km/t
g.Løype/rasting
1Kjøring utenfor løypetraséen er ikke tillatt.
2Stopp/rasting kan skje i en avstand inntil 30 m ut fra løypa.
h.Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
i.Det kan etter godkjenning av kommunen fastsettes brukerbetaling for bruk av løypa.
§ 4.Spesielle bestemmelser
a.Løypa skal stenges når reinbeitedistriktet forlanger dette ved flytting av rein, eller dersom andre særlige forhold inntreffer, jf. også pkt. 3 d. Kommunen er ansvarlig for at stenging blir gjort kjent.
b.Løypa skal stenges dersom skogsbilveiene er brøytet for biltrafikk/tømmerkjøring.
c.Stopp/rasting i Solem naturreservat er ikke tillatt.
§ 5.Kriterier for bruk
a.Løypa skal være åpen for alle.
b.All kjøring med snøscooter skal skje etter Veitrafikklovens bestemmelser.
c.Ev. brukergebyr skal være betalt, jf. pkt. 3 i.
§ 6.Driftsoppgaver/ansvar

Alle oppgaver knyttet til drift av løypa, dvs. ansvar for grunneiertillatelser, dekning av ev. grunneiergebyr, etablering og drift av parkering, rydding og merking av trasè, vedlikehold, informasjon, ev. etablering og innkreving av brukerbetaling, renovasjon m.m. kan gjennom avtale overdras fra kommunen til enkeltperson eller organisasjon/lag/forening.

§ 7.Mislighold

Kommunen kan stenge løypa dersom bestemmelsene i denne forskrift ikke overholdes.

§ 8.Ikrafttreden

Denne forskrift trer i kraft straks.

Kartvedlegg. 

lf-20160209-0140-01-01.png