Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold

DatoFOR-2016-02-11-142
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2003-04-07-521
Gjelder forAremark kommune, Østfold
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§5, FOR-2016-01-08-12-§6, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort18.02.2016   kl. 14.50
KorttittelForskrift om adgang til storviltjakt, Aremark

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Aremark kommunestyre 11. februar 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

I

Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Aremark kommune i Østfold.

II

Minsteareal for godkjenning av vald og fellingstillatelse, samt fordelingsgrunnlaget for fellingstillatelse på bever settes til følgende: 

Elg – minsteareal, dekar2 000
Hjort – minsteareal, dekar20 000
Rådyr – minsteareal, dekar500
Bever – minste tellende vannlengde i meter2 000

III

Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 7. april 2003 nr. 521 om adgang til jakt etter elg, rådyr og bever, Aremark kommune, Østfold.