Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark

DatoFOR-2016-02-11-173
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-03-14-326
Gjelder forSkien kommune, Telemark
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§5, FOR-2016-01-08-12-§6, FOR-2002-03-22-314-§4, FOR-2002-03-22-314-§5
Kunngjort25.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Skien

Hjemmel: Fastsatt av Skien bystyre 11. februar 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16, forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6 og forskrift 22. mars 2002 nr. 314 om forvaltning av hjortevilt og bever § 4 og § 5.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever i Skien kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse og fordelingsgrunnlag for fellingskvote på bever er som angitt i tabellen:
Hele/
Deler av kommunen
Elg: Minsteareal i daaHjort: Minsteareal i daaRådyr: Minsteareal i daaBever: Fordelings-
grunnlag
Hele kommunen3 000 daa3 000 daa250 daa500 daa
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 14. mars 2013 nr. 326 om adgang til jakt etter elg, hjort, rådyr og bever, Skien kommune, Telemark.