Forskrift om løyper til kjøring med snøskuter på vinterføre. Fauske kommune, Nordland

DatoFOR-2016-02-11-174
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse11.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forFauske kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§4
Kunngjort25.02.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift om snøskuterløyper, Fauske

Hjemmel: Fastsatt av Fauske kommunestyre 11. februar 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 4a.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for skuterturisme, friluftsliv og næringsutvikling.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av kommunale snøskuterløyper i Fauske kommune, herunder kjørefart, kjøretider, åpning, stenging, parkering og rasting.

§ 3.Åpning og stenging av løypenettet
-Turistløypa (løypa fra Daja til riksgrensen mot Sverige) og Tilførselsløypa (løypa fra Daja til Kjelvasskrysset/Skihytta) åpnes tidligst 2. januar (under forutsetning av snødekt mark) og stenges senest 25. april.
-Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside, sosiale media og i lokal avis.
-Det er ikke tillatt med kjøring i tidsrommet mellom kl. 22.00 og 07.00 i både Turistløypa og Tilførselsløypa.
-Kommunen kan stenge løypene med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.
-Kommunen skal stenge hele eller deler av løypene dersom reinbeitedistriktene eller samebyer med beiterett ber om dette av hensyn til reindrifta.
-Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet f.o.m. 26. april t.o.m. 1. januar.
-Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jf. motorferdselforskriften § 9 første ledd, andre setning.
§ 4.Bruk av løypene 

Hastighet:

-Maksimal hastighet for Turistløypa er maks. 60 km/t. Fra startpunkt på løypa og forbi skytebanen i Daja er hastigheten maks. 20 km/t.
-For Tilførselsløypa–Skihytta/Kjelvasskrysset til Daja er hastigheten maks. 20 km/t.
-Parkering av skuterhengere for dem som skal benytte Turistløypa og Tilførselsløypa skal skje på skuterparkeringen i Daja.
-Det er påbudt med hjelm både for fører og passasjer.
-Fører av snøskuter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
-Ferdsel i løypene skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
-All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
§ 5.Skilting og merking

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøskuterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 6.Drift og tilsyn
-Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene. Kommunen kan sette dette ut på anbud til andre næringsaktører eller interesseorganisasjoner, f.eks. snøskuterklubber, etter regler for offentlig innkjøp.
-Løypene må ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep.
§ 7.Løypebredde

Kjøring vil bare kunne skje langs den maks. 10 meter brede traséen som Turistløypa og maks. 4 meter brede traseen som Tilførselsløypa utgjør.

§ 8.Parkering og rasting
-Det er tillatt å raste og parkere inntil 30 meter ut fra senter av Turistløypa på begge sider. Dette gjelder i tidsrommet f.o.m. 1. mars t.o.m. 25. april.
-I Tilførselsløypa er rasting og parkering ikke tillatt.
-Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
-Hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er maks. 20 km/t.
-Parkert snøskuter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for all annen ferdsel.
§ 9.Kjøretillatelse og gebyr
-Fauske kommune betaler en årlig arealleie til grunneier for løypetrasene.
-Kommunen kan kreve at det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i Turistløypa og Tilførselsløypa eller hver for seg.
-Prisen for ev. kjøretillatelse reguleres da årlig i kommunens gebyrregulativ.
-Eventuelle utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.
§ 10.Straffeansvar

Overtredelse av nasjonal forskrift for bruk av motorkjøretøy i utmark og på islagte vassdrag, eller brudd på kommunal forskrift, fører til anmeldelse.

§ 11.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks. 

pdf.gif  

pdf.gif