Forskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal kommune, Nordland

DatoFOR-2016-02-17-200
PublisertII 2016 hefte 1
Ikrafttredelse17.02.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forHattfjelldal kommune, Nordland
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4a, FOR-1988-05-15-356-§4a
Kunngjort03.03.2016   kl. 14.10
KorttittelForskrift for kommunalt løypenett snøscooter, Hattfjelldal

Hjemmel: Fastsatt av Hattfjelldal kommunestyre 17. februar 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4a andre ledd og forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag, § 4a.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskrift er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere og legge til rette for kjøring med snøscooter i fastsatte løyper.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gir bestemmelser om bruken av løypenettet for snøscooter i Hattfjelldal kommune, herunder kjørefart og kjøretider. Bestemmelsen hjemler kun kjøring med typegodkjent og registrert snøscooter (beltemotorsykkel). Den hjemler ikke fornøyelseskjøring med andre motorkjøretøy, som ATV med påsatte belter eller snørekjøring etter tråkkemaskin (catskiing).

§ 3.Åpning og stenging av løypenettet
a)Løypenettet åpnes tidligst 1. desember og stenges seinest 5. mai.
b)Åpning og stenging kunngjøres på kommunens hjemmeside og i lokal avis.
c)Det er ikke tillatt med kjøring mellom kl. 24.00 og 05.00.
d)Kommunen kan stenge hele eller deler av løypenettet med umiddelbar virkning dersom det oppstår forhold som gjør dette nødvendig.
e)Kommunen skal stenge hele- eller deler av løypenettet dersom reinbeitedistriktene ber om dette av hensyn til reindrifta.
f)Traséer som berører kalvingsområde for rein stenges seinest 25. april. I de år reinen ikke bruker det aktuelle kalvingsområde kan kommunen etter samtykke fra reindriftsnæringen holde løypa åpen lenger.
g)Motorferdsel er ikke tillatt i løypene i tidsrommet fra og med 5. mai til og med 1. desember. Fylkesmannen kan bestemme at forbudet skal gjelde andre tidsrom, for hele kommunen eller for særskilte områder, når det anses nødvendig for å ivareta reindrifts- eller viltinteresser, eller andre interesser som motorferdselloven skal ivareta, jf. motorferdselforskriftens § 9 første ledd, andre setning.
h)Løypen kan ikke åpnes før avtalt støyskjerming er gjennomført. Gjelder der støyømfintlige bygg ligger i rød sone, og beboer har krevd/ønsket støyskjerm.
§ 4.Bruk av løypenettet
a)Maksimal hastighet for løypenettet i Hattfjelldal kommune er 70 km/t.
b)Farten skal tilpasses lokale forhold.
c)Det skal kjøres med redusert hastighet på steder med kort avstand (< 50 m) mellom løypen og bebyggelse (hus og hytter). Redusert hastighet er skiltet på de aktuelle steder.
d)Føreren skal stanse før kryssing av vei og har vikeplikt for trafikanter som befinner seg på veien. Maksimal hastighet ved kryssing av vei er 20 km/t.
e)Det er påbudt med hjelm for fører og passasjer.
f)Fører av snøscooter har alltid vikeplikt for skiløpere/myke trafikanter/annen ferdsel.
g)Ferdsel i løypenettet skjer på eget ansvar. Den som ferdes på islagt vassdrag har et selvstendig ansvar for selv å påse at isen er trygg.
h)All ferdsel i løypene skal foregå aktsomt og hensynsfullt for å unngå skade og ulempe for naturmiljøet og mennesker.
§ 5.Skilting og merking

Løypene skal skiltes og merkes i henhold til gjeldende veileder/standard for fysisk sikring av snøscooterløyper. Midlertidige skilt og annen merking skal fjernes ved stenging av løyper.

§ 6.Drift og tilsyn
a)Kommunen har ansvar for skilting og merking av løypene.
b)Kommunen har ansvar for å vurdere behov for omlegging og stenging av løypene.
c)Løypene skal ikke kreve terrenginngrep, herunder planering og opparbeiding av terreng i barmarksesongen. Kvisting og rydding av traséer regnes ikke som terrenginngrep. Ei heller små bruer og klopper over bekker.
§ 7.Løypebredde

Kjøring skal bare skje langs den maksimalt 4 meter brede traséen som løypa utgjør.

§ 8.Parkering og rasting
a)Parkert snøscooter skal plasseres slik at den ikke er til hinder eller fare for annen ferdsel.
b)I soner skiltet «Rasting tillatt < 30 m » er det tillatt å parkere inntil 30 meter fra senter av løypen på begge sider. Det er forbudt å brenne bål på islagt vann og vassdrag. Det er bare kjøring i rett linje ut fra løypa som er tillatt ved rasting. Parallellkjøring langs løypa er ikke tillatt.
c)Maksimal hastighet ved kjøring utenfor løypa i forbindelse med rasting er 20 km/t.
d)I løype 8, på strekningen fra naturreservatets grense i vest og til riksgrensen er rasting ikke tillatt. Denne strekningen er merket i begge ender.
e)Ut fra løyper på Røsvatn kan rasting tillates med inntil 100 meter fra senter av løypen og inn mot land. Røsvatn er en regulert innsjø hvor fjæra blir lengre etter hvert som vatnet tappes ned.
§ 9.Kjøretillatelse og gebyr
a)Det må kjøpes kjøretillatelse for kjøring i løypene. Kjøretillatelsen er personlig.
b)Prisen for kjøretillatelse reguleres årlig i kommunens gebyrregulativ.
c)Utsalgssteder for kjøretillatelser kunngjøres samtidig som åpning av løypene.
§ 10.Løypenettet i opplæringsøyemed

Løypenettet kan i opplæring til kjørekort for snøscooter brukes av godkjente institusjoner/trafikkskoler. Det skal da være innkjøpt kjøretillatelser tilsvarende det antall elever de har i opplæring.

§ 11.Straffeansvar

Jf. motorferdsellovens § 12,

«Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer denne lov eller forskrifter, regler eller vilkår fastsatt i medhold av loven, eller medvirker hertil, straffes med bøter.»

§ 12.Ikrafttreden

Forskriften trer i kraft straks.