Forskrift om utviding av periode for sanking av egg fra grågås for år 2016 i nærmere angitte områder, Alstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland

DatoFOR-2016-04-11-364
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse11.04.2016 - 31.12.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forAlstahaug, Dønna, Herøy og Vega kommuner, Nordland
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§15, LOV-2009-06-19-100-§16, FOR-2012-03-01-190-§6
Kunngjort14.04.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om grågåseggsanking, Alstadhaug mv.

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Fylkesmannen i Nordland 11. april 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 15 og § 16 og forskrift 1. mars 2012 nr. 190 om jakt- og fangsttider samt sanking av egg og dun for jaktsesongene fra og med 1. april 2012 til og med 31. mars 2017 § 6.

§ 1.Formålet med denne forskrift er å avgrense skadeomfang på dyrka mark og regulere bestanden av grågås slik at konfliktene mellom landbruksnæringen og grågåsa reduseres.
§ 2.Det åpnes for utvidelse av tiden for eggsanking fram til og med 30. april i nærmere avgrensede områder, jf. rosaskraverte områder i kartvedlegg.
§ 3.Denne forskriften trer i kraft umiddelbart, og gjelder for sesongen 2016.

Kartvedlegg 

pdf.gif