Forskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat, Flå kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-06-10-623
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlå kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort13.06.2016   kl. 16.40
KorttittelForskrift om vern av Gulsvikelvi naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et skogområde med en velutviklet bekkekløft med sitt biologiske mangfold, og områdets naturlige økologiske prosesser. Området har særlig verdi knyttet til stabilt fuktig bekkekløftskog med rikt mangfold av lav, sopp og karplanter. Området har særskilt betydning for bevaring av sjeldne og truede lavarter. Videre er verdiene knyttet til stor forekomst av gamle trær og død ved av gran og løvtrær. Det er en målsetning å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Flå kommune: 27/1, 28/1, 29/1, 29/2, 29/5.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 754 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Flå kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet.
g)Rydding og vedlikehold av eksisterende stier inntegnet på vernekartet, dvs. fjerning av greiner og nedfall over stien.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veger og stier inntegnet på vernekartet er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Motorferdsel på bilvei gjennom reservatet, inntegnet på vernekartet.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
d)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på traktorvei inntegnet på vernekartet.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Utsetting av saltsteiner.
c)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
f)Merking, utbedring og omlegging av eksisterende stier.
g)Nødvendig motorferdsel på snødekt mark eller på traktorvei avmerket på vernekartet i forbindelse med formål nevnt i § 4 b, c, d, e og 7 c og d.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.