Forskrift om vern av Vikerfjell naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-06-10-624
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-1986-06-20-1360
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort13.06.2016   kl. 16.40
KorttittelForskrift om vern av Vikerfjell naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et stort og variert område med skog, fjell, vann og myr, med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Skogen er lite påvirket av nyere tids inngrep og med innslag av urskognære arealer. Reservatet har særskilt verdi for det biologiske mangfoldet ved at det inneholder store forekomster av sjeldne og sårbare lavarter knyttet til gamle og døde trær, og at de store, sammenhengende gammelskogsområdene gir leveområde for arealkrevende naturskogarter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr: 139/4, 144/2, 144/5, 144/10, 144/16, 144/22, 144/23, 148/86, 149/2, 293/1, 293/5, 294/1, 294/2, 294/3, 294/4, 294/21, 295/1, 296/1, 297/1, 305/5, 305/9, 305/49, 306/1, 306/3, 307/5, 307/11, 307/16, 307/22, 308/2, 308/5, 309/1, 309/3, 309/4, 309/5, 309/26, 309/27, 309/30, 309/32 i Ringerike kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 80 186 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Ringerike kommune, hos Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær samt gadd og læger, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Utsetting av saltsteiner.
f)Vedlikehold av bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved i samsvar med gjeldende lovverk. Tørr gran og furu (gadd) skal ikke felles.
h)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt og forsiktig rydding av kvist og småbusker i skuddfeltet.
i)Rydding og vedlikehold av eksisterende stier og løyper angitt i forvaltningsplan, dvs. fjerning av greiner og nedfall over traseen, samt vedlikehold av skilt og merking.
j)Rydding av vegetasjon inntil ett dekar pr. hytte rundt eksisterende hytter.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom på eksisterende stier, skogsbilveger og traktorveger angitt i forvaltningsplan, er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget eller med hest.
c)Nødvendig motorisert ferdsel på skogsbilveien Fjellelvaveien på gnr./bnr. 296/1 i forbindelse med adkomst til eiendommen.
d)Nødvendig motorisert ferdsel på skogsbilveier avmerket på vernekartet i forbindelse med adkomst til bygninger i reservatet.
e)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort på skogsbilveger og traktorveier inntegnet på vernekartet.
f)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
c)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
e)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
f)Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade.
g)Nymerking, oppsetting av skilt, utbedring og omlegging av eksisterende stier og løypetraseer.
h)Etablering av klopp eller bru langs stier og løyper, og uttak av virke til dette formål.
i)Etablering av nye stier og løypetraseer.
j)Oppsetting av gjerder i forbindelse med beiting.
k)Nødvendig motorferdsel for preparering av skiløyper og flerbruksløyper.
l)Nødvendig motorferdsel, eller bruk av hest, for transport av ved, utstyr og materialer til eksisterende bygninger i reservatet.
m)Nødvendig motorferdsel, eller bruk av hest, i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 e, f og i, og § 7 b, c, d e, f, g, h, i og j.
n)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med øvingsvirksomhet knyttet til formål nevnt i § 6 første ledd.
o)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som angitt i § 6 andre ledd b.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 20. juni 1986 nr. 1360 om fredning for Sandvann naturreservat, Ringerike kommune, Buskerud.