Forskrift om vern av Karlsøy prestegård naturreservat i Karlsøy kommune, Troms

DatoFOR-2016-06-10-630
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forKarlsøy kommune, Troms
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort13.06.2016   kl. 16.40
KorttittelForskrift om vern av Karlsøy prestegård

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.Formål

Formålet med naturreservatet er å bevare et område som representerer en bestemt type natur i form av kystnær bjørkeskog med en del kalkbjørkeskog, i et gammelt kulturlandskap med beitepåvirkning. Naturreservat inneholder en spesiell og kalkrik flora og vegetasjon med et høyt mangfold av arter og naturtyper, og er nordgrense for flere sjeldne planter. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.Geografisk avgrensing

Naturreservatet berører gnr./bnr.: 46/1 i Karlsøy kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 3 637 dekar.

Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:15 000 datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Karlsøy kommune, hos Fylkesmannen i Troms fylke, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.Vernebestemmelser

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra naturreservatet.
b)Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
c)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
d)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e)Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.Generelle unntak fra vernebestemmelsene

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Sanking og opptenning av tørrved til bålbrenning.
c)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
f)Drift, vedlikehold og utskifting av fyrlykt på Korsneset, rydding av skog som skjermer for fyrlykta.
g)Rydding og vedlikehold av eksisterende stier til Andersvik, Arvik og Varden.
h)Merking og oppsetting av opplysningsskilt langs natur- og kulturvandringssti og langs sti mellom Korsneset og Sandvika.
i)Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
j)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
§ 5.Regulering av ferdsel

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder start og landing med luftfartøy.
b)Utenom på eksisterende vei er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.Generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c)Nødvendig uttransport av felt elg med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
§ 7.Spesifiserte dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d (teltleirer, arrangementer mv.).
b)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
c)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med oppgradering eller fornyelse av kraftledninger og drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg.
d)Begrenset skjøtsel av kulturminner som rydding av vegetasjon, slått og beite.
e)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
f)Nødvendig transport av ved, materialer og utstyr til eksisterende hytter utenfor verneområdet.
g)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
h)Oppføring av gjerder og samleanlegg for beite.
i)Oppkjøring av skiløype etter fastlagt trasé.
j)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter som nevnt i § 7 h.
k)Nødvendig motorferdsel for vedlikehold som nevnt i § 4 e.
l)Gjenoppføring av anlegg eller innretninger som har gått tapt ved brann eller naturskade.
m)Nødvendig motorferdsel for transport av materialer for gjenoppføring av anlegg eller innretninger som er gått tapt ved brann eller naturskade.
n)Utsetting av saltstein og nødvendig motorferdsel i den forbindelse.
§ 8.Generelle dispensasjonsbestemmelser

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.Skjøtsel

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.Forvaltningsplan

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.Forvaltningsmyndighet

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.Ikrafttredelse

Denne forskriften trer i kraft straks.