Forskrift om vern av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold

DatoFOR-2016-06-10-633
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-693
Gjelder forEidsberg kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort13.06.2016   kl. 16.40
KorttittelForskrift om vern av Berg naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et forholdsvis stort område med høyproduktiv til dels grovvokst granskog med et betydelig innslag av edelløvskog, på marin leire i lavlandet i Øst-Norge. Området inneholder flere raviner og er av kvartærgeologisk interesse. Raviner i leirområder under marin grense er en sårbar og truet naturtype. Den vestlige delen av området har fattigere skogsamfunn dominert av furu og bidrar til naturvariasjonen i området. Området har særlig betydning for biologisk mangfold. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Eidsberg kommune: 15/6, 16/3, 22/2, 25/6, 40/1, 40/2, 40/3.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 816 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Eidsberg kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.
b)Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
c)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
d)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
f)Bålbrenning er forbudt.
g)Beiting er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Utsetting av saltsteiner.
e)Bålbrenning med tørrkvist og medbrakt ved og som ikke påfører fjelloverflater skade og som er i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av veg inntegnet på vernekartet med vegstandard som på vernetidspunktet.
g)Rydding av vindfall som hindrer ferdsel på veg angitt på vernekartet.
h)Vedlikehold av traktorspor inntegnet på vernekartet på eiendommen gnr./bnr. 15/6 for utkjøring av felt storvilt.
i)Vedlikehold av lavspentlinje mellom eiendommene gnr./bnr. 15/6 og 40/2 samt 40/3.
j)Fjerning av vegetasjon langs jordekanter av hensyn til maskinbruk på dyrket mark.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veg og traktorspor inntegnet på vernekartet er bruk av sykkel og hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
b)Motorferdsel på eksisterende veg inntegnet på vernekartet.
c)Nødvendig motorferdsel på traktorspor inntegnet på vernekartet for utkjøring av felt storvilt.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 e.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
d)Hogst av trær som utgjør et skyggeproblem for dyrket mark.
e)Nødvendig fjerning av vegetasjon langs vegen inntegnet på vernekartet og langs lavspentlinje mellom eiendommene gnr./bnr. 15/6 og 40/2 samt 40/3.
f)Uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 a.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 d, f, g og h samt § 7 b, c og e.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 71 om fredning av Berg naturreservat, Eidsberg kommune, Østfold.

1Skal vel være nr. 693.