Forskrift om vern av Ågårdselva naturreservat, Sarpsborg kommune, Østfold

DatoFOR-2016-06-10-637
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse10.06.2016
Sist endretFOR-2016-09-09-1683
EndrerFOR-1977-06-24-10
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort13.06.2016   kl. 16.40
KorttittelForskrift om vern av Ågårdselva naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 10. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Endret ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1683.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et område med eldre gran - og furuskog med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området har særskilt betydning for biologisk mangfold med forekomst av sjeldne og sårbare arter og naturtyper. Det er stor variasjon i vegetasjonstyper fra tørre furuskoger på platåene til rikere og fuktige gran- og sumpskoger på marine avsetninger i daldråg.

Området har markert topografi med koller og rygger, ofte med brattkanter som er eksponert mot flere himmelretninger, stedvis med grovsteinet ur. Spesielt for området er flere meget markerte daldråg i nord-syd retning og som munner ut i Ågårdselva. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Sarpsborg kommune: 2026/1, 2034/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 1935 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Sarpsborg kommune, hos Fylkesmannen i Østfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 9 sep 2016 nr. 1683.
§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet.
b)Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
c)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
d)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
e)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Vedlikehold av eksisterende innretninger som er etablert i forbindelse med fiske.
d)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
e)Beiting.
f)Vedlikehold av eksisterende hytte og uthus på Valbrekka.
g)Hogst av trær i en sone på 10 meter rundt eksisterende hytte og uthus på Valbrekka.
h)Vedlikehold av eksisterende veier inntegnet på vernekartet i henhold til standard på vernetidspunktet.
i)Rydding, merking, skilting og vedlikehold av eksisterende stier angitt på vernekartet.
j)Bålbrenning i samsvar med gjeldende lovverk med kvist fra bakken og medbrakt ved, og som ikke påfører fjelloverflater skade.
k)Videreføring av gjeldende konsesjon for reguleringen av Ågårdselva.
l)Utsetting av saltsteiner.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Bruk av sykkel på trase gjennom reservatet ved Sølvstufossen inntegnet på vernekartet.
c)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
d)Nødvendig motorferdsel på eksisterende veier.
e)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 e.
b)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
c)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk, herunder forbedring av gyteforholdene for laks i elva.
d)Rydding av busker og kratt langs elvebredden for normal utøvelse av stangfiske.
e)Oppsetting og vedlikehold av gjerder i forbindelse med beiter og nødvendig motorferdsel i denne forbindelse.
f)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med annet kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 c.
g)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 l og § 7 b.
h)Gjenoppføring av bygninger som er blitt ødelagt ved brann eller naturskade.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 24. juni 1977 nr. 10 om fredning for Ågårdselva naturreservat og vernebestemmelser for Valbrekke landskapsvernområde, Tune kommune, Østfold.