Forskrift om vern av Gaulosen marine verneområde i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-17-690
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forTrondheim, Melhus og Skaun kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§39, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om Gaulosen marine verneområde, Trondheim m.fl.

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34 jf. § 39 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med Gaulosen marine verneområde er å ta vare på et område som inneholder truet, sjelden og sårbar natur, representerer bestemte typer natur og som har særskilt naturvitenskapelig verdi. Det er en målsetting å beholde verneverdiene i området i mest mulig urørt tilstand, og området skal kunne tjene som referanseområde for forskning og overvåkning.

Gaulosen er et relativt uberørt elvedelta og estuarie innerst i en fjord ved utløpet av Gaula. Området består av store tidevannsflater og grunne arealer med sand- og mudderbunn, samt relativt bratte skråninger ned til den flate fjordbunnen med dyp mer enn 200 meter innerst i fjordarmen. Verneverdien knyttes til bevaring av helheten i Gaulosen, områdets økologiske funksjon som med sine spesielle bunnforhold og kjemiske rammebetingelser, gir et relativt rikt og mangfoldig plante- og dyreliv og som igjen gjør Gaulosen til et svært viktig næringssøkområde for fugl og leve- og yngleområde for fisk.

Verneformålet knytter seg til overflaten, sjøbunnen og vannsøylen.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Det marine verneområdet berører følgende gnr./bnr.:

Trondheim kommune: 223/1, 224/1, 225/2, 226/1, 227/1.

Melhus kommune: 1/128.

Skaun kommune: 1/1, 1/2, 1/3, 1/14, 1/21, 1/22, 1/28, 1/50, 1/67, 1/68, 1/69, 10/1, 10/223, 1065/2, 1065/5, 1065/7, 180/1, 180/3, 2/2, 2/84, 2/86, 3/2, 4/1, 4/2, 5/40, 5/41, 8/21 og 9/19.

Det marine verneområdet dekker et sjøareal på ca. 11 km² (inkl. landareal i tidevannssonen opp til midlere høyvann (normal flo) med enkelte unntak jf. vernekart). Verneområdet omfatter overflaten, sjøbunnen og vannsøylen.

Grensen for det marine verneområdet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet 17. juni 2016. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Trondheim, Melhus og Skaun kommuner og hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I det marine verneområdet må ingen foreta noe som direkte eller indirekte forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

a)Vegetasjonen, herunder tang, tare og andre marine planter, er vernet mot skade og ødeleggelse. Planting av vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet i sjø er vernet mot skade og ødeleggelse. Utsetting av organismer er forbudt.
c)Området er vernet mot tiltak som f.eks. etablering av ulike typer anlegg, utfylling, byggevirksomhet, plassering av konstruksjoner på sjøbunnen, andre varige eller midlertidige innretninger, legging av rørledninger og kabler, konsentrerte forurensningstilførsler, mudring, uttak og deponering av masse, sprengning, boring, utslipp av kjølevann fra land og oppankring. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 er ikke til hinder for:

a)Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, oljevern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.
b)Alminnelig ferdsel og bruk av fjæresonen, herunder friluftsliv, bålbrenning og undervisning, beiting, rydding av private båtstøer og båtutsett som ikke krever gravemaskin, sprengningsarbeid eller støyping.
c)Rydding av tang og tare ved badestrand på Øysand.
d)Ferdsel med båt eller andre fartøyer.
e)Fortøyning av småbåt, herunder anlegg av fastfortøyning, dragfortøyning og oppankring mot land. Fortøyningsmiddel på faste fortøyninger må være i stein eller annet materiale som ikke forurenser.
f)Høsting av viltlevende marine ressurser i samsvar med havressurslova og annet gjeldende lovverk, med unntak for høsting av vegetasjon, herunder tang, tare og andre marine planter.
g)Fiske i samsvar med lakse- og innlandsfiskloven.
h)Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
i)Drift og vedlikehold av eksisterende sjømerker og andre navigasjonsinstallasjoner.
j)Drift og vedlikehold av eksisterende sjøkabler og nødvendig istandsetting ved akutt utfall.
k)Oppgradering og fornyelse av eksisterende sjøkabler for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer som ikke er i samsvar med verneformålet.
l)Drift og vedlikehold av eksisterende kloakkanlegg og andre anlegg og innretninger.
m)Vedlikehold av eksisterende fortøyninger.
§ 5.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Oppføring av nødvendige navigasjonsinstallasjoner og andre farledstiltak for å trygge ferdsel til sjøs.
b)Legging av kabler og rørledninger og så langt mulig samlet i korridorer.
c)Oppgradering/fornyelse av sjøkabler som ikke faller inn under § 4.
d)Tekniske tiltak som innebærer små inngrep på bunnen og som ikke påvirker de marine verneverdiene inkludert vannutskiftning og strømforhold nevneverdig, herunder bl.a. flytebrygger og fortøyninger.
e)Tilretteleggingstiltak for friluftsliv.
f)Vedlikeholdsmudring.
g)Mindre uttak av sand til eget bruk for grunneier.
h)Nødvendige elveforbygninger.
i)Istandsetting, skjøtsel og vedlikehold av kulturminner.
§ 6.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, i samsvar med naturmangfoldloven § 48.

§ 7.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den naturtilstand som er formålet med vernet i samsvar med naturmangfoldloven § 47.

§ 8.(forvaltningsplan)

Forvaltningsmyndigheten skal utarbeide en forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning og skjøtsel av det marine verneområdet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 9.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 10.(rådgivende utvalg)

Det kan opprettes et rådgivende utvalg for forvaltningen av verneområdet.

§ 11.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.