Forskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-17-692
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-1983-12-23-2026
Gjelder forTrondheim og Melhus kommuner, Sør-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om vern av Gaulosen naturreservat, Trondheim og Melhus

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et elvedeltaområde som inneholder truet og sårbar natur i form av aktivt marint delta og flomløp, og som er et eksempel på en tilnærmet urørt større elvemunning med stor økologisk verdi. Området har et rikt fugleliv og er et av de viktigste tilholdssteder for vann- og våtmarksfugl i Sør-Trøndelag fylke. Fjæreområdene inngår som del av et svært viktig bløtbunnsområde i Gaulosen. Det er også en del av verneformålet å ta vare på strandeng og strandsump, brakkvannsdelta, samt forekomster av tindved. Det er et mål å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensing)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.:

154/1, 154/2, 154/10, 154/23, 155/1, 157/2, 160/1, 218/1,3,4, 219/1, 219/2, 219/3,4, 220/1, 220/4, 221/1, 221/2, 222/1, 222/3, 223/1 i Trondheim kommune.

1/128 i Melhus kommune.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 2700 daa, hvorav ca. 2418 daa er sjøareal. Grensene for naturreservatet går fram av kart i målestokk 1:26 000 datert Klima- og miljødepartementet juni 2016. Nøyaktige grenser for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften med kart oppbevares i Trondheim og Melhus kommuner, hos Fylkesmannen i Sør-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet. Vernekartet har to avgrensede soner, Øysand og Leinøra, som har egne bestemmelser i tillegg til de øvrige bestemmelsene i verneforskriften.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær og undervannsvegetasjon, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp, inkludert lav, eller deler av disse fra naturreservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båter, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til telting, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer, camping og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
e)Bålbrenning er forbudt, utenom på godkjente bålplasser i sone Øysand som vist i forvaltningsplan.
f)Hunder skal holdes i bånd.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt på elg, hjort og rådyr i sone Leinøra i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting og nødvendig bruk av gjeterhund.
e)Jordbruksdrift av eksisterende dyrkamark.
f)Vedlikehold av eksisterende grøfteavløp og dreneringsledninger som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
g)Vedlikehold av eksisterende bygninger, veier og andre anlegg og innretninger i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Nødvendig tynning av skog i veikantene og fjerning av vindfall over veiene, slik at veiene holdes åpne for bruk.
i)Opptaking av grus og sand til husbruk i samsvar med forvaltningsplan.
j)Slått i sone Øysand.
k)Nødvendig bruk av eksisterende rettigheter til utsetting og opplag av båt utenom sonene Leinøra og Øysand.
l)Utsetting og opplag av båt ved hytta på eiendommen gnr./bnr. 155/1 i sone Leinøra.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorisert ferdsel til lands er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Motorisert ferdsel til vanns er forbudt i sonene Øysand og Leinøra. Utenom disse sonene er all unødig motorferdsel til vanns forbudt. Ved nødvendig motorferdsel med båt skal hastigheten holdes under 10 knop.
c)Utenom eksisterende veier og stier er bruk av sykkel, hest og kjerre samt ridning forbudt.
d)På Storøra er all ferdsel forbudt i perioden fra og med 1. april til og med 15. juli.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøring.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, eller med annet motorkjøretøy langs eksisterende vei i sone Leinøra.
c)Motorisert ferdsel til vanns for nødvendig transport til og fra hytta på eiendommen gnr/bnr 155/1 i sone Leinøra. Hastigheten skal holdes under 5 knop.
d)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med jordbruksdrift av eksisterende dyrkamark, og vedlikehold av eksisterende grøfteavløp og dreneringsledninger som drenerer tilgrensende jord- og skogbruksarealer.
e)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med utsetting av båter eid av grunneierne, på plasser anvist i forvaltningsplan.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 bokstav d)
b)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
c)Etablering av nye grøfteavløp for drenering av tilgrensende arealer, samt kloakkledninger.
d)Nødvendige elveforbygninger.
e)Uttynning og høydereduksjon av skog og kratt som er til ulempe for jordbruket.
f)Anlegg av stier.
g)Jakt på små rovdyr som rødrev og grevling i samsvar med gjeldende lovverk.
h)Nødvendig motorisert transport av materialer, utstyr og varer langs eksisterende vei til hytta på eiendommen gnr/bnr 155/1 i sone Leinøra.
i)Vedhogst til eget bruk i nærområdet til hytta på eiendommen gnr./bnr. 155/1 i sone Leinøra.

Etablering og bruk av faste bålplasser i sone Øysand.

j)Bygging av enkel brygge i tilknytning til pilgrimsleden gjennom området, samt etablering av enkel båtrampe til naust på eiendommen gnr./bnr. 154/1.
k)Utsetting av saltsteiner og oppføring av gjerder i tilknytning til beitebruk.
l)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter nevnt § 4 g, h, i og § 7 c, d, e, j og k.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 23. desember 1983 nr. 2026 om fredningsbestemmelser for Leinøra og Gaulosen naturreservater og Gaulosen landskapsvernområde.