Forskrift om vern av Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2016-06-17-693
PublisertII 2016 hefte 2
Ikrafttredelse17.06.2016
Sist endretFOR-2016-09-21-1107
EndrerFOR-1993-05-07-408, FOR-2003-12-19-1713
Gjelder forVerdal kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort20.06.2016   kl. 13.50
KorttittelForskrift om vern av Ørin naturreservat, Verdal

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 17. juni 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet. Endret ved forskrift 21 sep 2016 nr. 1107.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare et marint elvedelta med sitt biologiske mangfold i form av naturtyper, økosystemer, arter og naturlige økologiske prosesser. Området inneholder viktige naturtyper i form av marint elvedelta, strandeng og fjære- og gruntvannsområder. Naturreservatet har særlig betydning for biologisk mangfold og benyttes av en rekke sjeldne, sårbare og truete arter. Området har et rikt og interessant fugleliv og er spesielt viktig som rasteplass for trekkende fugl.

Det er et mål å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr. i Verdal kommune: 6/1, 7/2, 7/4, 8/1, 8/3, 9/2, 9/11, 10/3, 11/14, 17/2, 17/3 og 17/6.

Naturreservatet dekker et areal på ca. 2004 daa, hvorav ca. 1509 daa er vannareal.

Grensene for naturreservatet går frem av kart i målestokk 1:8000 datert Miljødirektoratet september 2016. Nøyaktige grenser for reservatet skal avmerkes i marka der de går over land og knekkpunktene skal koordinatfestes. Verneforskriften med kart oppbevares i Verdal kommune, hos Fylkesmannen i Nord-Trøndelag, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

0Endret ved forskrift 21 sep 2016 nr. 1107.
§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende vernebestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp, inkludert lav, eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Jakt, fangst og bruk av skytevåpen er forbudt.
d)Hunder skal holdes i bånd.
e)Området er vernet mot ethvert tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, andre varige eller midlertidige innretninger, opplag av båter, parkering av campingvogner, brakker e.l., framføring av luftledninger, jordkabler, kloakkledninger, bygging av veier, drenering eller annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling eller lagring av masse, utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking eller bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
f)Høsting av skjell er forbudt.
g)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangement eller andre større arrangementer, camping, telting, bålbrenning og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
b)Midlertidig oppankring eller fortøyning.
c)Skjellsanking til eget bruk.
d)Sanking av bær og matsopp
e)Opplag av båt til egen bruk for grunneier når lokalisering ar anvist i forvaltningsplan.
f)Vedlikehold av eksisterende anlegg og innretninger, unntatt i perioden fra og med 1. april til og med 15. juni, samt perioden fra og med 15. august til og med 15. oktober.
g)Bålbrenning på opparbeidede bålplasser på steder vist i forvaltningsplan.
h)Drift, vedlikehold og nødvendig istandsetting ved akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg.
i)Oppgradering eller fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og økning av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
j)Idrettsarrangement eller andre større arrangement i sone avgrenset på vernekart.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel til lands og til vanns er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy og lavtflyvning under 300 meter. Forbudet gjelder også bruk av modellfly, modellbåt o.l.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med akutt utfall på eksisterende energi- og kraftanlegg. Det skal i etterkant sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
b)Bruk av motor på båt i forbindelse med fiske og i forbindelse med opplag av båt.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Oppgradering og fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4.
b)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg, og oppgradering og fornyelse av kraftledninger.
c)Nødvendig vedlikehold av eksisterende anlegg i perioden fra og med 1. april til og med 15. juni og fra og med 15. august til og med 15. oktober.
d)Avgrenset bruk av naturreservatet for aktiviteter nevnt i § 3 g.
e)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter etter § 4 f og § 7 c.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det skal utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 7. mai 1993 nr. 408 om Ørin naturreservat, Verdal kommune, Nord-Trøndelag og forskrift 19. desember 2003 nr. 1713 om Kausmofjæra fuglefredningsområde, Verdal kommune, Nord-Trøndelag.