Forskrift om adgang til jakt etter elg, hjort og rådyr, Bærum kommune, Akershus

DatoFOR-2016-06-22-918
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse22.06.2016
Sist endret
EndrerFOR-2013-04-17-400
Gjelder forBærum kommune, Akershus
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§5, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort14.07.2016   kl. 12.45
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg m.m., Bærum

Hjemmel: Fastsatt av Bærum kommunestyre 22. juni 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 5 og § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg, rådyr og hjort Bærum kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og tildeling av fellingstillatelser er:
-for jakt etter elg 2 000 da.
-for jakt på hjort 20 000da.
-for jakt etter rådyr 300 da, med unntak av Ostøya hvor minstearealet er 150 da.
§ 3.Denne forskrift trer i kraft straks og samtidig oppheves forskrift 17. april 2013 nr. 400 om adgang til jakt etter elg og rådyr, Bærum kommune, Akershus.