Forskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy kommune, Nordland

DatoFOR-2016-06-29-939
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse15.07.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forLurøy kommune, Nordland
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§51, LOV-2009-06-19-100-§7, LOV-2009-06-19-100-§8, LOV-2009-06-19-100-§9, LOV-2009-06-19-100-§10, LOV-2009-06-19-100-§11, LOV-2009-06-19-100-§12
Kunngjort21.07.2016   kl. 12.50
KorttittelForskrift om skuddpremie på rødrev og mink, Lurøy

Hjemmel: Fastsatt av Lurøy kommunestyre 29. juni 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 51 og lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) kapittel II, § 7, § 8, § 9, § 10 § 11 og § 12.

§ 1.Lurøy kommune viderefører tidligere godkjent skuddpremieordning for rødrev (Vulpes vulpes) og mink (Mustela vision) som felles innenfor Lurøy kommunes grenser.
§ 2.Personer som fremmer krav om utbetaling av skuddpremie skal dokumentere skutt vilt. Mink- og rødrevlabber fremlegges sammenbundet, alle fire pr. individ. Som dokumentasjon skal det også oppgis UTM-koordinater/jakt-/fangststed/gnr./bnr., som viser hvor viltet er skutt.
§ 3.Den som kommunen bemyndiger til å dokumentere skutt vilt klipper klørne på rødrev og mink. For rev gjøres dette av Lurøy Beitelag. For mink gjøres dette av Lensmannen i Lurøy.
§ 4.Følgende skuddpremiesatser fastsettes for disse artene, innenfor fastsatt ordinær jakttid:
-Rødrev, kr 300
-Mink, kr 300.
§ 5.Skutte mink og rødrev kan inneholde forhøyede konsentrasjoner av miljøgifter og bør ikke være tilgjengelig for åtseletere. Jegere oppfordres til å grave ned kadaver.
§ 6.Forskriften trer i kraft 15. juli 2016.