Forskrift om adgang til jakt etter elg og fastsetting av minsteareal for tildeling av elg, Harstad kommune, Troms

DatoFOR-2016-09-16-1104
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2015-12-08-1487
Gjelder forHarstad kommune, Troms
HjemmelLOV-1981-05-29-38-§16, FOR-2016-01-08-12-§6
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om adgang til jakt etter elg mv., Harstad

Hjemmel: Fastsatt av Harstad kommune, viltnemnda, 16. september 2016 med hjemmel i lov 29. mai 1981 nr. 38 om jakt og fangst av vilt (viltloven) § 16 og forskrift 8. januar 2016 nr. 12 om forvaltning av hjortevilt § 6.

§ 1.Det er adgang til jakt etter elg i hele Harstad kommune.
§ 2.Minstearealet for godkjenning av vald og fellingstillatelse er: 
Harstad kommuneMinsteareal i dekar
Sandsøy1000 dekar
Resten av kommunen4000 dekar
§ 3.Denne forskriften trer i kraft fra 1. januar 2017 og samtidig oppheves forskrift 8. desember 2015 nr. 1487 om adgang til jakt på elg og fastsetting av minsteareal, Harstad kommune, Troms.