Forskrift om motorferdsel på vassdrag, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag

DatoFOR-2016-09-19-1106
PublisertII 2016 hefte 3
Ikrafttredelse19.09.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forRøyrvik kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort29.09.2016   kl. 15.30
KorttittelForskrift om motorferdsel på vassdrag, Røyrvik

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt av Røyrvik kommunestyre 19. september 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag § 4 tredje ledd og § 5.

§ 1.Formål

Formålet med denne forskriften er ut fra et samfunnsmessig helhetssyn å regulere motorferdsel i utmark og vassdrag med sikte på å verne om naturmiljøet og fremme trivselen.

Forskriften utfyller de bestemmelsene som er gitt i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag, samt nasjonale forskrifter gitt i medhold av loven.

§ 2.Virkeområde

Forskriften gjelder hele Røyrvik kommune.

For verneområdene i kommunen gjelder egne regler.

§ 3.Ferdsel med motorfartøy på vann over 2 km²

Det er tillatt med motorfartøy på alle vann over 2 km² . Med unntak av vannene Vestre Rekarvatn, Bjørkvatnet, Storgollomsvatnet og Vektarbotn (Indre Vektaren) er det tillatt med motorfartøy med større motor enn 25 HK.

§ 4.Ferdsel med motorfartøy på vann under 2 km²

Ferdsel med motorfartøy er tillatt på vann under 2 km² for nødvendig transport i tilknytning til næring og næringsfiske, med motorfartøy som har mindre motor enn 25 HK, og dersom det er gitt tillatelse fra grunneier.

§ 5.Hastighetsregler

I 50-metersbeltet på vannet målt fra strandkanten (land og øyer) gjelder 5 knops grense.

§ 6.Landing og start med luftfartøy

Utover det som er direkte hjemlet i lov, er landing og start med luftfartøy i utmark tillatt på følgende vann (innenfor kommunens grenser):

-Tunnsjøen
-Limingen

Utover dette kan kommunen gi tillatelse etter § 6 i motorferdselloven, ved særlige behov.

§ 7.Saksbehandling av søknader

Søknader blir behandlet i medhold av det til enhver tid gjeldende delegasjonsreglement i kommunen.

§ 8.Straff

Brudd på reglene i denne forskrift, eller medvirkning til dette, blir straffet i medhold av § 12 i motorferdselloven.

§ 9.Iverksetting og oppheving

Denne forskriften trer i kraft straks. Fra samme tidspunkt blir forskrift 19891 om motorisert ferdsel, Røyrvik kommune, Nord-Trøndelag, opphevet.

1Ikke kunngjort i Norsk Lovtidend.

Vedlegg til forskriften:

Vann over 2 km² i Røyrvik kommune:

-Bjørkvatnet
-Hudningsvatnet
-Limingen
-Namsvatnet
-Renselvatnet
-Storgollomsvatnet
-Tunnsjøflyan
-Tunnsjøen
-Vektaren
-Vestre-Rekarvatn.