Forskrift om fredning av Ny-Hellesund kulturmiljø, Søgne kommune, Vest-Agder

DatoFOR-2016-10-21-1225
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse21.10.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forSøgne kommune, Vest-Agder
HjemmelLOV-1978-06-09-50-§20
Kunngjort24.10.2016   kl. 15.10
KorttittelForskrift om fredning av Ny-Hellesund

Kapitteloversikt:

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 21. oktober 2016 med hjemmel i lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 20. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

Kapittel 1. Hvilke områder forskriften gjelder

§ 1.Avgrensning

Fredningsområdet er øygruppen Ny-Hellesund i Søgne kommune, Vest-Agder fylke.

Fredningen omfatter deler av Monsøya, Kapelløya, Helgøya samt hele Renneholmen.

Fredningen omfatter helt eller delvis eiendommer innenfor følgende gårds- og bruksnummer og de offentlige arealene mellom dem:

Gnr./bnr. 1/2, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, 1/25, 1/29, 1/34, 1/35, 1/37, 1/40, 1/42, 1/46, 1/49, 1/61, 20/15, 20/16, 21/1, 21/2, 21/3, 21/5, 21/6, 21/7, 21/8, 21/11, 21/12, 21/13, 21/14, 21/16, 21/18, 21/20, 21/22, 21/24, 21/25, 21/26, 21/27, 21/28, 21/30, 21/31, 21/33, 21/34, 21/38, 21/39, 21/40, 21/41, 21/44, 21/45, 21/46, 21/47, 21/52, 21/53, 21/55, 21/57, 21/58, 21/63, 21/67, 21/79, 21/84, 21/87, 21/105, 21/114, 21/115 og 301/1 i Søgne kommune.

Kulturmiljøet dekker et areal på cirka 470 dekar, herav cirka 301 dekar landareal.

De nøyaktige grensene på land skal merkes i marka. Kart og forskrift om fredning skal oppbevares i Søgne kommune, Vest-Agder fylkeskommune og Riksantikvaren.

§ 2.Formål

Formålet med fredningen er å ta vare på en uthavn på Agder-kysten som kilde til kunnskap og opplevelse for dagens og fremtidens generasjoner. Som uthavn var Ny-Hellesund en viktig forsyningshavn, stoppested og nødhavn for den nasjonale og internasjonale seilskipsflåten i handelsfart mellom Nord- og Østersjøområdene på 1600-, 1700- og 1800-tallet, og med losmannskap fra 1721 og fast tollstasjon fra 1795, var den også en av landets viktigste havner for eksport av levende hummer frem til midten av 1800-tallet.

Fredningen skal også sikre særtrekkene ved uthavnen, som de gamle fortøyningsfestene rundt det sentrale havnebassenget som er et særtrekk ved uthavnen, noe som vitner om Ny-Hellesunds sentrale plass i en større maritim infrastruktur.

Fredningen skal også for ettertiden sikre det særegne bevarte kulturmiljøet, som er av nasjonal verdi, utviklet med basis i maritime næringer som losing, oversjøisk skipsfart, handel- og gjestgivervirksomhet, samt et marginalt jordbruk og kystfiske.

Fremtidig forvaltning skal særlig ivareta de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene ved kulturminnene knyttet til seilskipsperioden, og de historiske, funksjonelle og visuelle sammenhengene mellom disse. På samme måte skal fredningen ivareta de kulturhistoriske og arkitektoniske verdiene som knytter seg til uthavnssamfunnets overgang til primærnæringer som jordbruk og fiske ved seilskipsperiodens utløp, og siden fritidsbebyggelse fra 1920- og 1930-tallet og etterkrigstiden.

§ 3.Forvaltningsplan, skjøtsel og vedlikehold

Skjøtsels- og vedlikeholdsarbeid skal utføres i samsvar med forvaltningsplan for Ny-Hellesund.

Forvaltningsplan for Ny-Hellesund skal sendes grunneiere og huseiere og være tilgjengelig hos Søgne kommune og Vest-Agder fylkeskommune.

Kulturminnemyndigheten, jf. § 8, kan gjennomføre skjøtselstiltak på det fredede området dersom det er nødvendig av hensyn til fredningens formål, jf. kulturminneloven § 21.

Forvaltningsplanene skal oppdateres ved behov.

§ 4.Fredningsstatus for automatisk fredete kulturminner, skipsfunn og bygninger fredet ved enkeltvedtak

Fredningen innebærer ingen endring i fredningsstatus for automatisk fredete kulturminner, skipsfunn og bygninger fredet ved enkeltvedtak i området, jf. kulturminneloven kap. II, IV og V. Ved søknader om dispensasjon fra bestemmelser for disse fredete objektene, gjelder bestemmelsene i kulturminneloven § 8, § 14, § 15a og 19 tredje ledd. Ved motstrid har disse bestemmelsene rang foran forskriftens § 5.

Kapittel 2. Fredningsbestemmelser

§ 5.Kulturmiljøet

I det fredede området må det ikke uten særskilt tillatelse, jf. forskriften § 7 iverksettes tiltak, virksomhet eller ferdsel som er egnet til å skade eller skjemme kulturmiljøet og kulturminnene eller på annen måte motvirke formålet med fredningen. Det er likeledes ikke tillatt å fradele, bortfeste eller leie ut eiendom til slik virksomhet.

Følgende aktiviteter er forbudt i det fredete området:

a.Oppføre, rive, helt eller delvis fjerne bygninger og tilbygg.
b.Endre eksteriør, materialvalg eller bygningsdeler på bygninger. Utføre endringer som forandrer bygningers karakter, eller på annen måte foreta inngrep i bygningene som kan motvirke formålet med fredningen
c.I tilknytning til bygningers uterom å oppføre, rive, helt eller delvis fjerne eller endre murer, terrasser, terrasseringer, trapper, gjerder og brygger, samt oppføre plattinger, levegger, anlegge plener eller foreta større terrenginngrep
d.Rive/fjerne eller endre infrastruktur som anlegg for elektrisitet, vannforsyning, kommunikasjon og andre tekniske anlegg.
e.Rive/fjerne eller endre brygger, kaier, veier, broer, trapper, eldre fortøyningsfester samt sjømerker av alle slag.
f.Rive/fjerne eller endre spor av eldre anlegg og infrastruktur med tilknytning til sjøfart, sjøbruk, fiske og jordbruk.
g.Oppføre, brygger, kaier, moloer, flytebrygger, fast fortøyde installasjoner, veier, trapper, eller innføre annen omfattende infrastruktur.
h.Fjerne levende kulturplanter som trær, busker, ballastplanter og stauder i historiske hageanlegg eller plante nye trær som skogreising eller leplanting, samt tilplanting av åker, eng og beitemark.
i.Endre eller fjerne tufter etter tidligere bygninger som sommerfjøs, utløer, potetkjellere.
j.Endre eller fjerne steingarder, rydningsrøyser, utmarksbrønner, steintrapper, veier, stier eller andre menneskeskapte spor i landskapet.
k.Sette opp telt for mer enn 3 måneder.
l.Utvide eksisterende, eller anlegge nye stier og veier.
m.Foreta mudring eller annet arbeid på sjøbunnen.
n.Motorisert ferdsel på land med unntak av nyttebruk og nødvendig ferdsel knyttet til liv, helse og sikkerhet.
o.Oppsetting av større skilt- eller reklameinnretninger.

Listen er ikke uttømmende.

§ 6.Skjøtsel og vedlikehold

Bestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for:

a.Vanlig vedlikehold etter bygningenes tradisjon. Hvis det er tvil om hva som er vanlig vedlikehold, skal eier avklare dette med kulturminnemyndigheten.
b.Mindre istandsettingstiltak av bygninger på antikvarisk grunnlag. Hvis det er tvil om hva som er mindre istandsettingstiltak, skal eier avklare dette med kulturminnemyndigheten.
c.Vanlig vedlikehold og mindre istandsettingstiltak på antikvarisk grunnlag av kulturminner i tilknytning til bygningers uterom. Eksempler på dette kan være murer, terrasser, terrasseringer, trapper, gjerder, brygger, mv. Eier skal redegjøre for tiltakets art og utførelse med kulturminnemyndigheten før iverksettelse.
d.Vanlig vedlikehold, reparasjon og mindre tiltak privat og offentlig infrastruktur som for eksempel anlegg for elektrisitet, vannforsyning, brannberedskap, kommunikasjon og andre tekniske anlegg med mindre det endrer det fysiske uttrykket i vesentlig grad.
e.Vanlig vedlikehold og reparasjon av veier, broer, trapper, brygger og kaier, samt sjømerker av alle slag.
f.Vanlig vedlikehold av eldre fortøyningsfester på antikvarisk grunnlag. Eier skal rådspørre kulturminnemyndigheten før iverksettelse.
g.Beiting som ikke er i strid med formålet med fredningen samt oppføring av innhegning i forbindelse med beiting.
h.Jordbruksdrift som ikke er i strid med formålet med fredningen på eksisterende dyrket mark, beite og utmark.
i.Styving av trær, rydding av beite og stier som er utsatt for gjengroing.
j.Hagestell, planting av blomster, bærbusker og nye enkelte frukttrær og prydbusker i eksisterende hager.
k.Å erstatte døde trær, busker eller andre kulturplanter med tradisjonelle stedegne arter.
l.Øvrig skjøtsel av landskapet i henhold til gjeldende forvaltningsplan.
m.Allmenn ferdsel til sjøs.
n.Tilrettelegging for friluftsliv og allmenn tilgjengelighet forutsatt at det ikke innebærer skjeming eller skade på kulturminner eller kulturmiljøet.
o.Jakt og fiske etter viltloven og havressurslova.
p.Motorisert ferdsel på land i forbindelse med tilsyn og jordbruksdrift dersom dette ikke er egnet til å motvirke formålet med fredningen.
q.Etablering av ny næringsvirksomhet som ikke medfører vesentlige fysiske inngrep i kulturmiljøet.
r.Forskning og dokumentasjon av godkjent faginstans i alle deler av kulturmiljøet og kulturminnene.
s.Tiltak i forbindelse med ambulanse-, rednings-, politi-, brannvern-, oljevern-, militær-, oppsyns- og annen operativvirksomhet.

Listen er ikke uttømmende

Nye tiltak etter bokstav b, c, f, n, q og r skal varsles kulturminnemyndigheten i god tid før planlagt iverksetting. Kulturminnemyndigheten avgjør i tvilstilfelle om tiltaket er søknadspliktig etter § 7.

§ 7.Dispensasjon

Kulturminnemyndigheten kan etter søknad i særlige tilfeller gi tillatelse til tiltak som ikke medfører vesentlige inngrep i det fredede kulturmiljøet, jf. kulturminneloven § 20 tredje ledd.

Eksempler på slike tiltak kan være:

a.Tilbakeføring av kulturminner eller landskap til en dokumentert tidligere tilstand, istandsetting etter antikvariske retningslinjer av bygninger, anlegg og uterom i kulturmiljøet og andre tiltak som kan forbedre miljøets karakter.
b.Mindre fysiske inngrep som ikke vil endre bygningene, andre enkeltelementer eller offentlige eller private landskapsrom i vesentlig grad.
c.Etablering av ny næringsvirksomhet dersom tiltaket ikke medfører vesentlige inngrep i kulturmiljøet.

Kapittel 3. Forvaltningsmyndighet, iverksetting m.m.

§ 8.Forvaltningsmyndighet

Forvaltningsmyndigheten etter denne forskriften er av Klima- og miljødepartementet lagt til Riksantikvaren eller den Riksantikvaren delegerer slik myndighet.

§ 9.Brudd på bestemmelsene

Overtredelse av § 5 og brudd på varslingsplikten i § 6 straffes etter kulturminneloven § 27.

§ 10.Iverksetting av bestemmelsene

Denne forskriften trer i kraft straks.

Kartvedlegg  

lf-20161021-1225-01-01.jpg