Forskrift til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-10-24-1292
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse01.01.2017
Sist endret
EndrerFOR-2000-06-05-601
Gjelder forHole kommune, Buskerud
HjemmelLOV-1977-06-10-82-§4, LOV-1977-06-10-82-§5
Kunngjort10.11.2016   kl. 14.45
KorttittelForskrift om motorferdsel i utmark, Hole

Hjemmel: Fastsatt av Hole kommunestyre 24. oktober 2016 med hjemmel i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag (motorferdselloven) § 4 og § 5.

§ 1.Virkeområde

Denne forskrift gjelder all motorferdsel i utmark og vassdrag i Hole kommune. Forskriften utfyller de bestemmelser som er gitt i lov 10. juni 1977 nr. 82 om motorferdsel i utmark og vassdrag og nasjonal forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagt vassdrag, gitt i medhold av loven.

§ 2.Forbud med hjemmel i denne forskrift

Ferdsel med motorfartøy er ikke tillatt på vann mindre enn 2 kvadratkilometer.

For de deler av Steinsfjorden og Tyrifjorden som ligger i Hole kommune, gjelder følgende:

5 knop er største tillatte hastighet i en 100 meter bred sone langs land, øyer, holmer og bøyer ved badeplasser. Største hastighet utenom disse soner er 25 knop.

For Storelva er 5 knop motstrøms og 10 knop medstrøms største tillatte hastighet.

Motorferdsel med husbåt eller flåte er ikke tillatt på vassdrag i Hole.

Med husbåt menes hytte/brakke som er bygget på flåte eller pongtonger.

Med motorferdsel med husbåt/flåte forstås:

a.fremdrift med egen motor
b.sleping med motorbåt.

Motorferdsel på islagt vann og vassdrag er ikke tillatt.

Bruk av luftfartøy på is og vann er ikke tillatt.

Bestemmelsene i denne paragraf gjelder ikke ferdsel som det er gitt tillatelse til etter denne forskrifts § 3.

§ 3.Tillatelse etter søknad

Etter skriftlig søknad kan rådmannen eller den han delegerer til, gi tillatelse til bruk av snøscooter i henhold til forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 5.

Myndighet etter forskrift 15. mai 1988 nr. 356 for bruk av motorkjøretøyer i utmark og på islagte vassdrag § 6 er delegert til det faste utvalg for plansaker.

Myndighet etter motorferdsellovens § 6 er delegert til det faste utvalg for plansaker eller rådmannen avhengig av sakens innhold.

Med hjemmel i lovens § 6 første ledd kan kommunen, etter skriftlig søknad gi tillatelse til enkeltarrangement for vannscootere eller andre motorkjøretøyer innenfor et avgrenset område.

Tillatelser skal eventuelt gis for enkeltturer eller et begrenset tidsrom på inntil ett år. Det kan settes vilkår i tilknytning til en tillatelse.

En tillatelse innskrenker ikke den adgang grunneier og bruker har etter gjeldende rettsregler til å forby eller begrense motorferdsel på sin eiendom.

§ 4.Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i fra 1. januar 2017, og samtidig oppheves forskrift 5. juni 2000 nr. 601 til lov om motorferdsel i utmark og vassdrag, Hole kommune, Buskerud.