Forskrift om vern av Sæteråsen naturreservat, Hof og Holmestrand kommuner, Vestfold

DatoFOR-2016-11-25-1381
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse25.11.2016
Sist endret
EndrerFOR-1993-07-09-700, FOR-1980-06-13-19
Gjelder forHof og Holmestrand kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort28.11.2016   kl. 16.10
KorttittelForskrift om vern av Sæteråsen naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å bevare floristisk meget rike skogtyper av lågurtgranskog, blandingsskoger i lavlandet og edelløvskog som er lite påvirket av hogst, med de naturlig forekommende arter, naturtyper og økologiske prosesser. Området inneholder truet, sjelden og sårbar natur og har særlig betydning for biologisk mangfold.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i best mulig tilstand, og eventuelt videreutvikle disse.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Hof kommune: 8/3, Holmestrand kommune: 110/1 og 111/1

Naturreservatet dekker et areal på ca. 1 620 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Hof og Holmestrand kommuner, hos Fylkesmannen i Vestfold, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Utsetting av saltsteiner til vilt.
c)Jakt og fangst i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Oppsetting av midlertidige, mobile jakttårn for storviltjakt.
e)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
f)Vedlikehold av veier og stier inntegnet på vernekartet, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
g)Vedlikehold av bygninger og anlegg, i henhold til tilstand på vernetidspunktet.
h)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Utenom eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet, er bruk av sykkel, hest og ridning forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
b)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet på vernekartet, i forbindelse med skogsdrift av bakenforliggende areal på gnr./bnr. 9/1 i Hof kommune.
c)Nødvendig motorferdsel på eksisterende traktorvei inntegnet i vernekartet, for vedlikehold og oppgradering av eksisterende energi- og kraftanlegg nord for reservatgrensen.
d)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndighetene kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Avgrenset bruk av naturreservatet til aktiviteter nevnt i § 3 d.
b)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt.
c)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner.
d)Merking av eksisterende veier og stier inntegnet på vernekartet.
e)Vegetasjonsrydding og skjøtsel på gnr./bnr. 110/1 for å holde opprinnelige setervoller rundt Bakkesetra åpne og hindre gjengroing.
f)Bruk av reservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
g)Nødvendig motorferdsel for transport av ved, materialer og utstyr til Bakkesetra på gnr./bnr. 110/1.
h)Gjenreising av eksisterende bygninger på Bakkesetra på gnr./bnr. 110/1, som er gått tapt ved naturskade eller brann.
i)Nødvendig motorisert ferdsel i forbindelse med tiltak etter § 4 c, b, f, g, og § 7 e og h.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift 9. juli 1993 nr. 700 om fredning av Sæteråsen naturreservat, Hof kommune, Vestfold og forskrift 13. juni 1980 nr. 19 om fredning av Tømmerås naturreservat, Holmestrand kommune, Vestfold.