Forskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat, Notodden kommune, Telemark og Kongsberg kommune, Buskerud

DatoFOR-2016-11-25-1383
PublisertII 2016 hefte 4
Ikrafttredelse25.11.2016
Sist endret
Endrer
Gjelder forNotodden og Kongsberg kommuner, Buskerud
HjemmelLOV-2009-06-19-100-§34, LOV-2009-06-19-100-§37, LOV-2009-06-19-100-§62
Kunngjort28.11.2016   kl. 16.10
KorttittelForskrift om vern av Fjellstulfjellet naturreservat

Hjemmel: Fastsatt ved kgl.res. 25. november 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) § 34, jf. § 37 og § 62. Fremmet av Klima- og miljødepartementet.

§ 1.(formål)

Formålet med naturreservatet er å verne et skogområde som har særlig betydning for biologisk mangfold på grunn av forekomst av store og sammenhengende naturskogsområder av furu, med mange gamle trær og mye død ved. Videre er formålet å bevare et område som har særskilt naturvitenskapelig verdi på grunn av forekomst av lite påvirket, urskogsnær fjellgranskog og forekomst av mange sjeldne og trua arter av vedboende sopp knyttet til både furu- og granskogen.

Det er en målsetting å beholde verneverdiene i mest mulig urørt tilstand, og eventuelt videreutvikle dem.

§ 2.(geografisk avgrensning)

Naturreservatet berører følgende gnr./bnr.: Notodden kommune: 41/1, 41/2, 42/41, 94/1. Kongsberg kommune: 116/1,136/1.

Naturreservatet dekker et totalareal på ca. 11 695 dekar. Grensene for naturreservatet går fram av kart datert Klima- og miljødepartementet november 2016. De nøyaktige grensene for naturreservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes.

Verneforskriften med kart oppbevares i Notodden og Kongsberg kommuner, hos Fylkesmannen i Telemark og Fylkesmannen i Buskerud, i Miljødirektoratet og i Klima- og miljødepartementet.

§ 3.(vernebestemmelser)

I naturreservatet må ingen foreta seg noe som forringer verneverdiene angitt i verneformålet.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser:

a)Vegetasjonen, herunder døde busker og trær, er vernet mot skade og ødeleggelse. Det er forbudt å fjerne planter og sopp (inkludert lav) eller deler av disse fra reservatet. Planting eller såing av trær og annen vegetasjon er forbudt.
b)Dyrelivet, herunder reirplasser og hiområder, er vernet mot skade, ødeleggelse og unødig forstyrrelse. Utsetting av dyr er forbudt.
c)Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, gjerder, eller andre varige eller midlertidige innretninger, parkering av campingvogner, brakker o.l., opplag av båter, framføring av luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og lagring av masse, utslipp av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall, gjødsling, kalking og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen av tiltak er ikke uttømmende.
d)Bruk av naturreservatet til idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er forbudt.
§ 4.(generelle unntak fra vernebestemmelsene)

Vernebestemmelsene i § 3 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Sanking av bær og matsopp.
b)Jakt, fangst og fiske i samsvar med gjeldende lovverk.
c)Felling av store rovdyr i samsvar med gjeldende lovverk.
d)Beiting.
e)Oppsetting av midlertidige mobile jakttårn for storviltjakt.
f)Vedlikehold av hytte ved Bjønntjønn i henhold til tilstand på vernetidspunktet, samt rydding i en ryddesone på inntil 2 dekar rundt hytta.
g)Vedlikehold av enkle traktorsleper avmerket på vernekartet, i samsvar med tilstand på vernetidspunktet.
h)Utsetting av saltsteiner.
i)Forsiktig rydding av småbusker og kvist i forbindelse med storviltjakt.
j)Bålbrenning med tørrkvist eller medbrakt ved, i samsvar med gjeldende lovverk.
k)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier avmerket på vernekartet.
§ 5.(regulering av ferdsel)

All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner.

I naturreservatet gjelder følgende bestemmelser om ferdsel:

a)Motorferdsel er forbudt, herunder landing og start med luftfartøy.
b)Bruk av hest og kjerre samt ridning er forbudt.
§ 6.(generelle unntak fra ferdselsbestemmelsene)

Ferdselsbestemmelsene i § 5 er ikke til hinder for gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i forbindelse med ambulanse-, politi-, brannvern-, rednings- og oppsynsvirksomhet, samt gjennomføring av skjøtsels- og forvaltningsoppgaver som er bestemt av forvaltningsmyndigheten. Unntaket gjelder ikke øvingsvirksomhet.

Ferdselsbestemmelsene i § 5 annet ledd er ikke til hinder for:

a)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med uttransport av syke og skadde bufe. Kjøretøy som benyttes skal være skånsomt mot markoverflaten. Det skal gis melding til ansvarlig oppsyn for verneområdet i forkant av kjøringen.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget.
c)Landing og start med Forsvarets luftfartøy.
d)Nødvendig motorferdsel for uttransport av felt elg og hjort på traktorsleper avmerket på vernekartet.
§ 7.(spesifiserte dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til:

a)Merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, løyper og gamle ferdselsveier.
b)Nødvendig uttransport av felt elg og hjort med andre kjøretøy enn lett beltekjøretøy som nevnt i § 6 annet ledd b.
c)Hogst av etablerte plantefelt.
d)Avgrenset bruk av reservatet for aktiviteter nevnt i § 3 d.
e)Oppsetting og vedlikehold av gjerder.
f)Tiltak i forbindelse med forvaltning av vilt og fisk.
g)Bruk av naturreservatet i miljøtilpasset reiselivsvirksomhet, etter plan godkjent av forvaltningsmyndigheten.
h)Gjenoppføring av bygninger som er tapt ved brann eller naturskade.
i)Istandsetting, vedlikehold og skjøtsel av kulturminner
j)Nødvendig motorferdsel i forbindelse med aktiviteter i § 4 f, g og h og § 7 c, e, f, h og i.
§ 8.(generelle dispensasjonsbestemmelser)

Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften dersom det ikke strider mot vernevedtakets formål og ikke kan påvirke verneverdiene nevneverdig, eller dersom sikkerhetshensyn eller hensynet til vesentlige samfunnsinteresser gjør det nødvendig, jf. naturmangfoldloven § 48.

§ 9.(skjøtsel)

Forvaltningsmyndigheten, eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan iverksette tiltak for å opprettholde eller oppnå den natur- eller kulturtilstand som er formålet med vernet, jf. naturmangfoldloven § 47.

§ 10.(forvaltningsplan)

Det kan utarbeides forvaltningsplan med nærmere retningslinjer for forvaltning av naturreservatet. Forvaltningsplanen kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtsel.

§ 11.(forvaltningsmyndighet)

Miljødirektoratet fastsetter hvem som skal ha forvaltningsmyndighet etter forskriften.

§ 12.(ikrafttredelse)

Denne forskriften trer i kraft straks.